Γνωρίζοντας το LAMS

Οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων του LAMS ουσιαστικά αποτελούν τη μεταφορά ενός παραδοσιακού σχεδίου-πλάνου μαθήματος σε ψηφιακή μορφή. Ο εκπαιδευτής μέσω του LAMS μπορεί να οργανώσει τη σειρά όλων των απαραίτητων δραστηριοτήτων που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους, όπως θα συνέβαινε και σε μία παραδοσιακή τάξη, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του LAMS γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των ΤΠΕ. Η βασικότερη δυσκολία έγκειται στην εύρεση του τρόπου με τον οποίο ο εκπαιδευτής θα καταφέρει να ενσωματώσει τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που επιθυμεί, προκειμένου να επιτύχει τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα (Παγούδη, 2017).

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” κάναμε μια πρώτη προσπάθεια να αξιοποιήσουμε το LAMS ώστε να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε ένα ψηφιακό σχέδιο μαθήματος.

Πηγή (http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/files/2017/05/l0011.png0)

Η ενότητα που επέλεξα είναι: Το γενετικό υλικό.

Εκπαιδευτική βαθμίδα

Β’ Λυκείου

Διδακτικοί στόχοι

  • Διερεύνηση της δομής και λειτουργίας του γενετικού υλικού (DNA) των κυττάρων
  • Ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο το DNA αυτοδιπλασιάζεται
  • Εξερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η γενετική πληροφορία εκφράζεται ώστε να δημιουργηθούν οι πρωτεΐνες και τα κληρονομικά μας χαρακτηριστικά
  • Αξιοποίηση τεχνικών Μοριακής Βιολογίας που σχετίζονται με το DNA

Η ακολουθία που οργάνωσα

Οι μαθητές/μαθήτριες επεξεργάζονται πηγές πληροφοριών, όπως αρχεία pdf, οπτικοακουστικά υλικά, εκπαιδευτικά βίντεο. Εκτελούν διαδραστικές ασκήσεις καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης, όπου τους παρέχεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση. Επίσης συμμετέχουν σε forum συζητήσεων όπου μοιράζονται τις απόψεις τους για διάφορα θέματα. Στο τέλος κάνουν μια αυτοαξιολόγηση του τι έχουν κατακτήσει και αν χρειάζονται περισσότερη βοήθεια.

Αναφορά

Παγούδη, Ρ., 2017. Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2017 από την ιστοθέση: http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/tag/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *