Το Moodle ανοίγει νέες δυνατότητες για μια επιτυχημένη και ευχάριστη διδασκαλία. Σε αυτή την περίπτωση θα περιγράψουμε με ένα παράδειγμα την οργάνωση της διδασκαλίας του φαινομένου του θερμοκηπίου με τη χρήση Moodle. Σχετικές πληροφορίες σε σχέση με το φαινόμενο μπορείτε να δείτε σε παλαιότερο άρθρο.

Το μάθημα που θα περιγράψουμε απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Αρχικά, οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

  1. να αναγνωρίζουν και να συνδέουν μεταξύ τους, τους βασικούς παράγοντες (ακτινοβολία, αέρια, θερμοκρασία) που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά το φαινόμενο του θερμοκηπίου
  2. να αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για φυσικό φαινόμενο με μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της ζωής στη Γη
  3. να προσδιορίζουν τις βασικές αιτίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση του φαινομένου
  4. να προσδιορίζουν τις βασικές αρνητικές συνέπειες της ενίσχυσης του φαινομένου
  5. να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Στη συνέχεια ακολουθούν τρεις δραστηριότητες με τις οποίες προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τους στόχους που θέσαμε.

Δραστηριότητα 1:

Σε αυτή την δραστηριότητα προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε τους στόχους 1 & 2. Αρχικά, οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο έρχονται σε επαφή με το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών που παρέχονται στην ύλη του σχολικού συγγράμματος.

Στη συνέχεια, διαβάζουν ένα αρχείο Power Point που τους παρέχουμε, σε συνδυασμό με το παρακάτω άρθρο  για συγκεκριμενοποίηση και εμπλουτισμό των βασικών γνώσεων.

Τέλος παρακολουθούν το εξής βίντεο όπου περιγράφονται σύντομα τα βασικά σημεία της λειτουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω τους ζητείται να απαντήσουν σε ερωτήσεις εργασίας που τους ανατίθεται την οποία αποστέλλουν με μορφή αρχείου word.

Δραστηριότητα 2:

Σε αυτή την δραστηριότητα επιδιώξαμε να επιτύχουμε τον στόχο 3. Συγκεκριμένα, να γίνουν κατανοητά τα αίτια και κυρίως οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αρχικά, οι μαθητές ανατρέχουν στην ύλη που έχουν διδαχθεί και συγκεκριμένα σε προηγούμενη ενότητα του σχολικού συγγράμματος, την “2.3 Βιογεωχημικοί Κύκλοι ” στο σημείο εκείνο όπου αναφέρεται η επίδραση του ανθρώπου στον κύκλο του άνθρακα. Έχει σημασία για να κατανοηθεί η συνέχεια.

Έπειτα, σε αρχείο word που βρίσκεται σε φάκελο, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των αιτιών έντασης του φαινομένου.

Τέλος, οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν σε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με τη δυναμική των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην ένταση του φαινομένου, σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω τους ζητείται να απαντήσουν σε ερωτήσεις εργασίας που τους ανατίθεται την οποία αποστέλλουν με μορφή αρχείου word.

Δραστηριότητα 3:

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα επιδιώξουμε να επιτύχουμε τον 4ο στόχο. Συγκεκριμένα, θα γίνουν γνωστές οι συνέπειες της ενίσχυσης του φαινομένου από τα αίτια που περιγράφηκαν παραπάνω. Αρχικά οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο  όπου παρουσιάζονται με ενδιαφέρον τρόπο οι συνέπειες, ενώ στη συνέχεια διαβάζουν ένα άρθρο  όπου καταγράφονται όλες οι βασικές συνέπειες.

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω τους ζητείται να απαντήσουν σε ερωτήσεις εργασίας που τους ανατίθεται την οποία αποστέλλουν με μορφή αρχείου word.

Τέλος, σαν διαδικασία συνολικής αξιολόγησης του μαθήματος που πραγματοποιήθηκε διαμορφώνουμε ένα κουίζ με απλές αλλά κομβικές ερωτήσεις που σχετίζονται με τα βασικά σημεία του μαθήματος.