Skip to toolbar

Η Βιολογία στην Τάξη

Tag: βιολογία α λυκείου

Μαθαίνοντας (με) το LAMS!

Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη ανάρτηση μας για τη χρήση του Moodle σαν ένα χρήσιμο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης της μάθησης. Σε αυτή μας την ανάρτηση θα ασχοληθούμε με ένα εξίσου σημαντικό και χρήσιμο αντίστοιχο σύστημα, το LAMS (Learning Activity Management System).  Μέσω του LAMS μας δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ποικίλων δραστηριοτήτων ατομικών και ομαδικών. Ένα σενάριο ή σχέδιο διδασκαλίας μπορεί να οργανωθεί και να υποστηριχθεί μέσα από ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες παρέχουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Αντίγραφα των ακολουθιών ανατίθενται σε ομάδες εκπαιδευόμενων για εκπόνηση κατά της διάρκεια της οποίας τροφοδοτείται ψηφιακός φάκελος εργασιών. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός είναι επιφορτισμένος με την εποπτία, υποστήριξη, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων.

Έτσι, λοιπόν, αξιοποιώντας εργαλεία πληροφόρησης, αξιολόγησης, συνεργασίας, ανατροφοδότησης και ομαδικές δραστηριότητες διαμορφώσαμε μια ακολουθία για τη διδασκαλία του εισαγωγικού τμήματος του κεφαλαίου 9 της Βιολογία Α’ Λυκείου. Το τμήμα αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το σύνολο της ακολουθίας που διαμορφώσαμε έχει αυτή τη μορφή:

Σύνολο ακολουθίας

Σύνολο ακολουθίας

Θα προχωρήσουμε σε περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων που επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε.

Αρχικά, ξεκινάμε με μια δραστηριότητα που φέρει τον τίτλο “Έχω νεύρα”, όπου προσπαθούμε με τη χρήση μιας συνηθισμένης φράσης της καθημερινότητας μας, να αναγνωρίσουμε την υπάρχουσα γνώση των μαθητών, τις στάσεις και τις απόψεις τους γύρω από το θέμα που θα εξετάσουμε στη συνέχεια. Μέσα από κάτι καθημερινό αλλά και από διάλογο μεταξύ των μαθητών, επιδιώκουμε να γίνει εποικοδομητικά μια εισαγωγή στο μάθημα. Έτσι, οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν γύρω από τη φράση αυτή και να σκεφτούν τυχόν σχέση που μπορεί να έχει με τον ανθρώπινο οργανισμό. Τέλος, ζητάμε να συντάξουν ένα κείμενο 50-70 λέξεων με τα πρώτα συμπεράσματα που αποκόμισαν από αυτή τη συζήτηση.

Έχω νεύρα... Συζήτηση

Έχω νεύρα… Συζήτηση

Έχω νεύρα... σύνταξη κειμένου

Έχω νεύρα… Σύνταξη κειμένου

Στη συνέχεια ακολουθεί δραστηριότητα με τίτλο “Καθημερινές δραστηριότητες και νευρικό σύστημα”. Αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός φόρουμ συζήτησης γύρω από το ζήτημα αυτό και στη συνέχεια την κατάθεση γραπτού κειμένου 50-70 λέξεων γύρω από τα συμπεράσματα των μαθητών. Η περιγραφή του εν λόγω θέματος στο forum είναι η εξής: “Πίνω καφέ”, “Νυστάζω”, “Κοιμάμαι”, “Βαριέμαι”… Αναζητήστε και με τη βοήθεια του διαδικτύου ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Συζητήστε τα ευρήματα σας και καταγράψτε τα αποτελέσματα της συζήτησης σας σε γραπτή εργασία 50-70 λέξεων.

Φόρουμ συζήτησης

Φόρουμ συζήτησης

"Πίνω καφέ", "Νυστάζω", "Κοιμάμαι", "Βαριέμαι"... Αναζητήστε και με τη βοήθεια του διαδικτύου ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

“Πίνω καφέ”, “Νυστάζω”, “Κοιμάμαι”, “Βαριέμαι”… Αναζητήστε και με τη βοήθεια του διαδικτύου ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Καταγραφή συμπερασμάτων μετά από τη συζήτηση

Καταγραφή συμπερασμάτων μετά από τη συζήτηση

Στην επόμενη δραστηριότητα, μέσω της χρήσης ενός Πίνακα Ανακοινώσεων οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο παρακάτω βίντεο που τους εισάγει πλέον στις βασικές έννοιες του μαθήματος.

Πίνακας ανακοινώσεων με βίντεο.

Πίνακας ανακοινώσεων με βίντεο.

 

Στη συνέχεια, μέσω της Διαμοίρασης Πόρων παρέχουμε στους μαθητές ένα αρχείο που παρέχει τις πληροφορίες για όλες τις έννοιες της ενότητας, ενισχυτικά προς το βίντεο που προηγήθηκε.

Διαμοίραση πόρων με αρχείο που περιέχει πληροφορίες

Διαμοίραση πόρων με αρχείο που περιέχει πληροφορίες

Αξιοποιώντας ξανά τη Διαμοίραση Πόρων δίνουμε στους μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης στο παρακάτω βίντεο που παρέχει πληροφορίες για τις διάφορες κατηγορίες νευρώνων. Με αφορμή αυτό το ερέθισμα, τους ζητάμε να συζητήσουν μεταξύ τους για τις διάφορες κατηγορίες νευρώνων, τις λειτουργίες, τη μορφολογία τους και τις διαφορές τους.

Διαμοίραση πόρων με βίντεο για τις διάφορες κατηγορίες νευρώνων.

Διαμοίραση πόρων με βίντεο για τις διάφορες κατηγορίες νευρώνων.

Διαμοίραση πόρων με βίντεο

Διαμοίραση πόρων με βίντεο για τις διάφορες κατηγορίες νευρώνων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία φόρουμ για συζήτηση γύρω από το βίντεο που προηγήθηκε.

Δημιουργία φόρουμ για συζήτηση γύρω από το βίντεο που προηγήθηκε.

Δημιουργία φόρουμ για συζήτηση γύρω από το βίντεο που προηγήθηκε.

Δημιουργία φόρουμ για συζήτηση γύρω από το βίντεο που προηγήθηκε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επόμενη δραστηριότητα πραγματοποιείται με τη χρήση του Νοητικού Χάρτη, παρέχουμε στους μαθητές τις λέξεις ΚΝΣ, ΠΝΣ, νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος, νεύρα, νευρώνες, νευρογλοιακά κύτταρα, κυτταρικό σώμα, αποφυάδες, δενδρίτες, νευράξονας, αισθητικοί, κινητικοί, ενδιάμεσοι αλλά και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όποια άλλη λέξη θέλουν προκειμένου να παρουσιάσουν τις έννοιες του μαθήματος που έχουν διδαχθεί και τις συνδέσεις μεταξύ τους. Τους παρέχουμε τις ανάλογες οδηγίες χρήσης της εν λόγω δραστηριότητας:

Mε την επιλογή -> μπορείτε να δημιουργήσετε νέο κόμβο.
Με την επιλογή Χ μπορείτε να διαγράψετε έναν κόσμο.
Με την επιλογή της σφαίρας με τα χρώματα μπορείτε να προσθέσετε κάποιο χρώμα στον κόμβο.
Με την επιλογή του χεριού μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του κόμβου με το να σύρετε τον κόμβο στο σημείο που επιθυμείτε.
Νοητικός Χάρτης

Νοητικός Χάρτης

Αφού οι μαθητές κατασκευάσουν τους χάρτες τους, πραγματοποιείται ψηφοφορία σχετικά με τον χάρτη που απέδωσε με επαρκέστερο τρόπο τη σύνεση των εννοιών που διδάχθηκαν οι μαθητές στην εν λόγω ενότητα. Έτσι επιδιώκουμε, να αναπτύξουν οι μαθητές δυνατότητες αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού.

Ψηφοφορία χαρτών

Ψηφοφορία χαρτών

Ακολουθεί μια ακόμα δραστηριότητα όπου εξετάζεται αλλά και αναπτύσσεται το κριτικό πνεύμα των μαθητών, ξεφεύγοντας από τα όρια της ύλης του συγγράμματος. Δημιουργούμε ένα φόρουμ, όπου οι μαθητές καλούνται να διεξάγουν μια τελευταία συζήτηση με θέμα  τη σημασία του νευρικού συστήματος για τον άνθρωπο.

Forum 3

Φόρουμ: Ποια η σημασία του νευρικού συστήματος για τον άνθρωπο.

Φόρουμ: Ποια η σημασία του νευρικού συστήματος για τον άνθρωπο.

Τελευταία δραστηριότητα που εισάγουμε πριν την αξιολόγηση είναι η δημιουργία συνομιλίας προκειμένου να συζητηθούν τυχόν απορίες και προβληματισμοί των μαθητών από το μάθημα που πραγματοποιήθηκε.

Chat final

Συνομιλία με μαθητές για τυχόν απορίες και προβληματισμούς.

Tέλος, δημιουργήσαμε ένα τελικό quiz αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και Σωστό/Λάθος.

 

Για τους μαθητές το περιβάλλον έχει την παρακάτω μορφή:

 

Συμπερασματικά, το LAMS μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την οργάνωση και διεξαγωγή ενός μαθήματος. Είναι εύκολο στη χρήση και την αξιοποίηση του και μπορεί να διαμορφώσει ένα οικείο περιβάλλον για το μαθητή προκειμένου να εργαστεί με ευχάριστη διάθεση και εσωτερικά κίνητρα. Μπορεί να συμβάλλει, επίσης, στην ανάπτυξη όχι μόνο του γνωστικού επιπέδου των μαθητών αλλά και στις κοινωνικοπολιτισμικές του δεξιότητες, με τη χρήση συζητήσεων και συνεργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας εννοιολογικός χάρτης για το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας

Θα παρουσιάσουμε έναν εννοιολογικό χάρτη που κατασκευάσαμε προκειμένου να αποτυπώσουμε τις βασικές έννοιες που χαρακτηρίζουν το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. O χάρτης κατασκευάστηκε με τη χρήση των Cmap Tools.

Συγκεκριμένα, περιγράφουμε τις παρακάτω παραγράφους που βρίσκονται στο Κεφάλαιο 12 της Βιολογίας Α’ Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται από τις δύο ωοθήκες, τους δύο ωαγωγούς (ή σάλπιγγες), τη μήτρα, τον κόλπο και το αιδοίο.

Οι ωοθήκες έχουν σχήμα αμυγδάλου και βρίσκονται μία σε κάθε πλευρά στο πάνω μέρος της λεκάνης. Οι ωαγωγοί εκτείνονται από τις ωοθήκες προς τη μήτρα. Η μήτρα είναι ένα όργανο που έχει περίπου το μέγεθος και το σχήμα ενός ανεστραμμένου αχλαδιού, με παχιά τοιχώματα από μυϊκό ιστό. Η μήτρα περιβάλλεται εσωτερικά από βλεννογόνο, το ενδομήτριο. Το κάτω μέρος της μήτρας καταλήγει στον κόλπο.

Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα αποτελούν το αιδοίο, το οποίο περιλαμβάνει το εφηβαίο, που καλύπτεται από τρίχωμα, τα μεγάλα και τα μικρά χείλη και την κλειτορίδα. Κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας), οι ωοθήκες αρχίζουν να παράγουν οιστρογόνα και προγεστερόνη, ορμόνες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον εμμηνορρυσιακό κύκλο και προκαλούν την ανάπτυξη του στήθους. Τα οιστρογόνα, κυρίως, είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η αναπτυγμένη λεκάνη και η συσσώρευση υποδόριου λίπους, που δίνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες στο γυναικείο σώμα. Οι ωοθήκες (όπως και οι όρχεις) είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινής τις ορμόνες.

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας

Ο χάρτης βοηθάει σε μια καλή συμπύκνωση της πληροφορίας και στη σχηματική απόδοση και κατανομή της, γεγονός το οποίο συμβάλλει θετικά στην κατανόηση της παρεχόμενης γνώσης. Ο εννοιολογικός χάρτης που κατασκευάσαμε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην αρχή μιας διδασκαλίας προκειμένου να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις έννοιες οι μαθητές, είτε σαν μια άσκηση ανάκλησης τυχόν προηγούμενων γνώσεων στην αρχή του μαθήματος και διερεύνησης του υπάρχοντος γνωστικού επιπέδου των μαθητών. Θα μπορούσε, επίσης, να χρησιμοποιηθεί στο τέλος του μαθήματος και με βασικό εργαλείο τον εννοιολογικό χάρτη να διεξαχθεί η ανακεφαλαίωση του μαθήματος, ή κάποια άσκηση κατασκευής ή συμπλήρωσης του προκειμένου να διεξάγουμε την αξιολόγηση μας για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μας στην εν λόγω ενότητα.

 

© 2020 nmant

Theme by Anders NorenUp ↑