Καλώς ήλθατε στο ΜΔΕ – Διδακτική της Βιολογίας Ιστότοποι.

Πιτσιτάκη Λυδία

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μοντέλο 5Ε

1.11.2020

Γνωστικό αντικείμενο Βιολογία Γ΄ Λυκείου

Κεφάλαιο 2, Άνθρωπος και περιβάλλον

Το μοντέλο 5Ε είναι ένα πολύ σημαντικό μοντέλο το οποίο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει μια οργανωμένη διδασκαλία. Είναι πολύ σημαντικό ένας εκπαιδευτικός να γνωρίζει τι θέλει να διδάξει και πως. Αρχικά η διερεύνηση προυπάρχουσας γνώσης είναι πολύ σημαντική καθώς πρέπει να γνωρίζει τις αρχικές γνώσεις των μαθητών έτσι ώστε να δομήσει κατάλληλα την διδασκαλία του. Το θέμα που επιλέξαμε ήταν οι βιογεωχημικοί κύκλοι, ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναλυθεί σωστά ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν καθώς είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη διατήρηση του οικοσυστήματος και του περιβάλλοντος .

1ο στάδιο

Εμπλοκή / ενεργοποίηση (5 λεπτά)

Αρχικά, μέσω της εμπλοκής θα αναφερθούμε στο θέμα των βιογεωχημικών κύκλων  μέσω της συζήτησης με τους μαθητές και θα αναφερθούμε στο ερώτημα με θέμα τι είναι το οικοσύστημα, οι τροφικές αλυσίδες , ο κύκλος του άνθρακα (καταναλωτές, παραγωγοί, αποικοδομητές) .

2ο στάδιο:Εξερεύνηση (7 λεπτά)

Μετά θα δούμε σχετικό βίντεο και στη φάση της εξερεύνησης θα το σχολιάσουμε συζητώντας τις εντυπώσεις μας καθώς και αν άλλαξαν οι αρχικές μας απόψεις για το θέμα.

Κύκλος νερού

κύκλος άνθρακα

3ο στάδιο: Εξήγηση (15λεπτά)

 Στη φάση της εξήγησης ο εκπαιδευτικός θα σχολιάσει τις απόψεις των μαθητών και ύστερα όταν δει το επίπεδό τους θα προσαρμόσει ανάλογα τη συνέχεια της διδασκαλίας με πιο σύνθετους όρους όπως την έννοια της φωτοσύνθεσης, της κυτταρικής αναπνοής , την εξάτμιση, τη διαπνοή κ.α.

4ο στάδιο: Επεξεργασία (10 λεπτά)

Στη φάση της επεξεργασίας θα εφαρμόσουμε τις νέες γνώσεις πάνω σε δραστηριότητες (χωρισμός μαθητών σε ομάδες (Project) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και τέλος θα δοθεί φύλλο εργασιών σύντομων απαντήσεων.

5ο στάδιο: Ενδιάμεση Εκτίμηση – Αξιολόγηση (5λεπτά)

 Στην τελευταία φάση, δηλαδή της εκτίμησης θα διορθώσουμε όλοι μαζί τα φύλλα εργασίας και θα σχολιάσουμε πιθανά λάθη κάνοντας μια μικρή επανάληψη σε όσα μάθαμε.
Τα αποτελέσματα δεν πρέπει να είναι απλά για να πάρουν καλό βαθμό οι μαθητές, αντίθετα, πρέπει να βοηθήσει  ο εκπαιδευτικός να υπάρξει μια καλύτερη κοινωνία χωρίς η οποία να είναι ενημερωμένη για το περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι σε  ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές

Παράδειγμα

Φύλλο εργασίας για αξιολόγηση

Σύντομες απαντήσεις

Από που τροφοδοτούνται τα οικοσυστήματα?

Ποια η διαφορά μεταξύ καταναλωτών , παραγωγών και αποικοδομητών?

Πως δημιουργούνται οι κλιματικές μεταβολές?

Πόσο % άζωτο υπάρχει στην ατμόσφαιρά?

Ποια η αξία του νερού στην ατμόσφαιρα?

https://www.youtube.com/watch?v=jqFLc6bPr-Q&ab_channel=StelinaLina

6 thoughts on “Eργασίες”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *