Ψηφιακή τάξη ή αλλιώς…Moodle

Ψηφιακή τάξη ή αλλιώς…Moodle

Τι είναι το Moodle

Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System – CMS), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως τμήμα του PhD του. Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο του Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment (Αρθρωτό αντικειμενοστραφές περιβάλλον μάθησης). Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (κάτω από την GNU Public License) και μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων (ιδιαίτερα MySQL). Μέχρι στιγμής έχει περισσότερους από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες και διατίθεται μεταφρασμένο σε περισσότερες από 75 γλώσσες.

Τι είναι ασύγχρονη εκπαίδευση

Τα συστήματα λογισμικού που δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επικοινωνεί με τους μαθητές και τις μαθήτριες του από απόσταση και σε μη πραγματικό χρόνο για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή του μαθήματος καλούνται πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης ή πλατφόρμες εικονικής εκμάθησης (Virtual Learning Environments). Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή μαθητών και εισηγητών. Με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν με το υλικό πρός διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας όμως παράλληλα δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τον εκπαιδευτή. Οι περισσότερες από τις πλατφόρμες αυτές έχουν σαν στόχο, όχι απλώς την αναπαραγωγή της κλασσικής εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περιβάλλον υπολογιστή, αλλά και την εκμετάλλευση της τεχνολογίας των υπολογιστών για την παροχή εξελιγμένων εργαλείων εκπαίδευσης σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, κάτι που συνεπάγεται συνολικά την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός με το moodle :

 • να παρουσιάζει το μάθημα με τρόπο που να προκαλεί ενδιαφέρον,
 • να αναθέτει εργασίες στους μαθητές και τις μαθήτριες,
 • να έχει μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες συγχρονισμένη συζήτηση,
 • να σχεδιάζει και να θέτει ερωτήσεις τύπου «πολλαπλών επιλογών», «σωστό-λάθος» ή «σύντομης απάντησης» στους μαθητές και τις μαθήτριες,
 • να σχηματίζει ομάδες συζητήσεων,
 • να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό,
 • να αξιολογεί εργασίες

 

Παράδειγμα χρήσεις του Moodle στην διδασκαλία τον θετικών επιστημών

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Διδακτική της Βιολογίας” του τμήματος Βιολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήσαμε ένα e-μάθημα για την διδασκαλία μίας ενότητας της βιολογίας.

Η περίπτωση του e-μαθήματος «Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία»

Γενικά

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα το παρακολουθήσουν να κατανοήσουν τη λειτουργία της ειδικής άμυνας. Πιο συγκριμένα θα αναφερθούμε στα Τ και Β -λεμφοκύτταρα, τα αντισώματα, τα λεμφικά όργανα, τα στάδια ανοσοβιολογικής απόκρισης και τους τύπους της ανοσίας (ενεργητική και παθητική).Το μάθημα εντάσσεται στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών της Βιολογίας του Λυκείου και πιο συγκριμένα στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της τρίτης τάξης.

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Γ’ Λυκείου

Χρονική διάρκεια: 180΄

Ενδεχόμενες παρανοήσεις μαθητών/μαθητριών

Για να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές και οι μαθήτριες το κεφάλαιο θα πρέπει να γνωρίζουν τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ο ρόλος των λευκών αιμοσφαιρίων και οι κατηγορίες τους
 • Ποιοι είναι οι δομικοί λίθοι των πρωτεϊνών και τη σχέση δομής και λειτουργίας των πρωτεϊνών (για την κατανόηση των αντισωμάτων)

Για τον λόγο αυτό πριν ξεκινήσει το μάθημα δημιουργήσαμε μια δραστηριότητα forum (ομάδας συζητήσεων) όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να γράψουν τις απορίες τους και να τις συζητήσουν μεταξύ τους αλλά και με τον συντονιστή εκπαιδευτικό.

 

Ροή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Το μάθημα διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις:

 • 1η: Εισαγωγή στους μηχανισμούς ειδικής Άμυνας-Ανοσία
 • 2η: Στάδια ανοσοβιολογικής απόκρισης
 • 3η: Τύποι ανοσίας – Ενεργητική και Παθητική Ανοσία
 • 4η: Επανάληψη

1η φάση: Εισαγωγή στους μηχανισμούς ειδικής Άμυνας-Ανοσία

Διάρκεια: 45′ λεπτά

Στόχοι ενότητας:

1) Να μάθετε ποία είναι τα χαρακτηριστικά της ειδικής άμυνας.

2) Να γνωρίσετε ποία είναι τα πρωτογενή και τα δευτερογενή λεμφικά όργανα και ποίος είναι ο ρόλος τους.

3) Να μπορείτε να διατυπώσετε ποίες είναι οι κατηγορίες των Τ- λεμφοκυττάρων καθώς και τη βασική λειτουργία των Β- λεμφοκυττάρων.

4) Να κατανοήσετε τη δομή και το ρόλο των αντισωμάτων

Δομή ενότητας

Για να ικανοποιήσουμε τους στόχους αυτής της ενότητας αρχικά οι μαθητές και οι μαθήτριες θα παρακολουθήσουν  ένα εισαγωγικό video για τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου σώματος.

Στη συνέχεια δημιουργήσαμε ένα λεξικό που περιείχε όλους τους βασικούς ορισμούς που σχετίζονται με την ειδική άμυνα και το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έπρεπε να διαβάσουν.

Έπειτα, παρακολουθούν δύο παρουσιάσεις Power Point που τους παρέχουμε. Η πρώτη αναφέρεται στα λεμφικά όργανα ενώ η δεύτερη στα αντισώματα.

Η τελευταία πηγή πληροφοριών που παρείχαμε στους μαθητές και τις μαθήτριες σε αυτή την ενότητα ήταν δύο σελίδες οι οποίες παρείχαν όλες τις πληροφορίες για τα Τ και Β -λεμφοκύτταρα.

Για να δούμε σε τι βαθμό κατανόησαν την ενότητα αυτή δημιουργήσαμε ένα κουίζ με ερωτήσεις τύπου σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης και πολλαπλής επιλογής. Μία από της πολύ χρήσιμες επιλογές που διαθέτη η πλατφόρμα Moodle είναι επιλογή της ανάδρασης η ποία είναι διαφορετική για τις σωστές και διαφορετική για τις λάθος απαντήσεις. Η επιλογή αυτή βοηθάει του μαθητές να κατανοήσουν τα σημεία που έκαναν λάθος.

Μια ακόμα δυνατότητα που μας δίνει η πλατφόρμα του Moodle είναι η ανάθεση εργασίας. Με τη δραστηριότητα αυτή μπορούμε να αναθέσουμε στο μαθητές μια εργασία, η οποία θα έχει χρόνο έναρξης και λήξης, την οποία θα στείλουν στον εκπαιδευτικό μέσο της πλατφόρμας και εκείνος θα την βαθμολόγηση. Στην συγκριμένη περίπτωση δώσαμε στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα αρχείο Power Point το οποίο περίεχε 2 εικόνες, η μια για τα λεμφικά όργανα και η άλλη για το αντίσωμα, στις οποίες πρέπει να συμπληρώσουν τις λέξεις που λυπούν.

Στο τέλος τη ενότητας υπάρχει μια δραστηριότητα forum (ομάδας συζητήσεων) όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να γράψουν τις απορίες που έχουν μετά το πέρας της ενότητας και να τις συζητήσουν μεταξύ τους αλλά και με τον συντονιστή εκπαιδευτικό.

 

2η φάση: Στάδια ανοσοβιολογικής απόκρισης

Διάρκεια: 45′ λεπτά

Στόχοι ενότητας:

1)Να μπορείτε να διακρίνεται τις διαφορές μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών ανοσοβιολογικών αποκρίσεων και με τη βοήθεια διαγραμμάτων

2) Να αναγνωρίζεται τα στάδια της πρωτογενούς  ανοσοβιολογικής απόκρισης

3)Να μπορείτε να αναγνωρίσετε πότε λαμβάνει χώρα η χυμική ανοσία και πότε η κυτταρική

 

Δομή ενότητας

Η πρώτη πηγή πληροφοριών που παρείχαμε στους μαθητές και τις μαθήτριες σε αυτή την ενότητα ήταν δύο σελίδες οι οποίες παρείχαν όλες τις πληροφορίες για τα στάδια ανοσοβιολογικής απόκρισης και το διάγραμμα πρωτογενή και δευτερογενή απόκριση.

Στη συνέχεια για να παρουσιάσουμε τα στάδια της ανοσοβιολογικής απόκρισης δώσαμε στους μαθητές και τις μαθήτριες μια σειρά από video και πηγές τύπου σελίδες,για το 1ο στάδιο , τη χυμική ανοσία (2ο στάδιο), τη κυτταρική ανοσία (2ο στάδιο) και το 3ο στάδιο .

 

Καθός και το ακόλουθο video για τους μηχανισμούς ειδικλης άμυνας.

Για να δούμε σε τι βαθμό κατανόησαν την ενότητα αυτή δημιουργήσαμε ένα λεξικό στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, θα πρέπει να προσθέσουν λύματα με τους ορισμούς των εννοιών που διδάχτηκαν στην ενότητα.

Επίσης χρησιμοποιώντας την δυνατότητα που μας δίνει η πλατφόρμα δημιουργήσαμε μια σειρά ερωτήσεων ανοικτού τύπου που αφορούσαν τα διάγραμμα πρωτογενής και δευτερογενής απόκρισης.

Στο τέλος τη ενότητας υπάρχει μια δραστηριότητα forum (ομάδας συζητήσεων) όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να γράψουν τις απορίες που έχουν μετά το πέρας της ενότητας και να τις συζητήσουν μεταξύ τους αλλά και με τον συντονιστή εκπαιδευτικό.

3η φάση: Τύποι ανοσίας – Ενεργητική και Παθητική Ανοσία

Διάρκεια: 45′ λεπτά

Στόχοι ενότητας:

1) Να μπορείτε να διακρίνεται τις διαφορές μεταξύ Ενεργητικής και Παθητικής ανοσίας.

2) Να κατανοήσετε τους τρόπους επίτευξης της Ενεργητικής ανοσίας.

3) Να κατανοήσετε τους τρόπους επίτευξης της Παθητικής ανοσίας.

4) Να γνωρίζεται σε ποίες περιπτώσεις κάνουμε εμβόλιο και σε ποιές ορό.

 

Δομή ενότητας

Στην τρίτη ενότητα δίνετε στους μαθητές και τις μαθήτριες μια παρουσίαση που μιλάει για την τύποι ανοσίας και την ενεργητική και παθητική ανοσία.

Στην συνέχεια καλούνται να απαντήσουν σε ένα σχετικό κουίζ. Τέλος μέσο της δραστηριότητας ανάθεση εργασιών δώσαμε στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα αρχείο power point στο οποίο υπάρχει ένας ηδονισμένος χάρτης εννοιών τον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν με τις λέξεις που τους δίνουμε.

Όπως και στις άλλες ενότητες στο τέλος της υπάρχει μια δραστηριότητα forum (ομάδας συζητήσεων) όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να γράψουν τις απορίες που έχουν μετά το πέρας της ενότητας και να τις συζητήσουν μεταξύ τους αλλά και με τον συντονιστή εκπαιδευτικό.

 

4η φάση: Επανάληψη

Διάρκεια: 45′ λεπτά

Στόχοι ενότητας:

1) Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να θυμηθείτε όλα όσα μάθαμε σε αυτές τις τρεις ενότητες

Δομή ενότητας

Για να δούμε σε τι βαθμό κατανόησαν τις τρις προηγούμενες ενότητες δημιουργήσαμε ένα κουίζ με ερωτήσεις τύπου σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης και πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα τις ανάδρασης για τις λάθος απαντήσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν τα σημεία που έκαναν λάθος και να χρειάζεται να επαναλάβουν την ανάλογη ενότητα.

Ακόμα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να δημιουργήσουν έναν χάρτη εννοιών με την βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου  bubbl, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται και να τον ανεβάσουν στην πλατφόρμα μέσο τις ανάλογης εφαρμογής. Περισσότερες λεπτομέρειες για το bubbl μπορείτε να διαβάσετε σε παλαιότερο άρθρο του blog.

Τέλος ζητήσαμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις για να αξιολογήσουμε τις δραστηριότητες που ετοιμάσαμε. Αυτό το πραγματοποιήσαμε με την βοήθεια του εργαλείου της πλατφόρμας που μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ερευνών.

Όσο αναφορά την γενικότερη δομή της σελίδας του μαθήματος την έχουμε εμπλουτίσει με διάφορες μικροεφαρμογές οι οποίες θα διευκολύνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Κάποιες από αυτές τις εφαρμογές είναι αυτή που δίνει την δυνατότητα αποστολείς μηνυμάτων με τους άλλους χρήστες τις πλατφόρμας. Ενώ μία άλλη είναι αυτή του ερωτηματολογίου που δείχνει στους συμμετέχοντες όλες τις σημαντικές ημερομηνίες.

3 responses to “Ψηφιακή τάξη ή αλλιώς…Moodle”

 1. Ωραία παρουσίαση της δουλειάς που κάνατε στο Moodle.

 2. […] Στη συνέχεια ενισχύσαμε με περισσότερες πληροφορίες το λήμμα που αναφέρεται στο moodle με κάποιες επιπλέων πληροφορίες που είχαμε γράψει σε παλιότερο άρθρο. […]

 3. […] Στη συνέχεια ενισχύσαμε με περισσότερες πληροφορίες το λήμμα που αναφέρεται στο moodle με κάποιες επιπλέων πληροφορίες που είχαμε γράψει σε παλιότερο άρθρο. […]

Leave a Reply to H wiki…pedia στην εκπαίδευση – Biology, Physics and more… Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *