Η χρήση των εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας σε Προγράμματα Πρόληψης Διαβητικού Έλκους Ποδιού

Αρχικά, είναι απαραίτητη η αναφορά μας στην μεγάλη συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην πρόοδο της ιατρικής και συγκεκριμένα στην πρόληψη του διαβητικού έλκους του ποδιού. Ουσιαστικά πρόκειται για την συσχέτιση δύο τομέων για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος υγείας. Γι’ αυτό άλλωστε, δημιουργήθηκε ένα αρχείο powerpoint για την εξειδίκευση της σχέσης των δύο κλάδων και των αποτελεσμάτων τους. Βέβαια, παρακάτω παρατίθεται όλο το κείμενο με αναλυτικές πληροφορίες.

Η σημασία της Ιατρικής Τεχνολογίας | Virus.com.gr
Εικόνα: Η σημασία της ιατρικής τεχνολογίας

Πηγή: Virus.com.gr

Η χρήση των εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας σε Προγράμματα Πρόληψης Διαβητικού Έλκους Ποδιού: Μια Ανασκόπηση Οριοθέτησης

Ιστορικό

Τα εργαλεία Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, τα στοιχεία για το πώς χρησιμοποιούνται τα εργαλεία ΤΠΕ για τη συμμετοχή ατόμων με διαβήτη για την πρόληψη του διαβητικού έλκους του ποδιού (DFUs) είναι περιορισμένα. Αυτή η ανασκόπηση στοχεύει να συνοψίσει τα στοιχεία σχετικά με τα εργαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα πρόληψης DFU και τα σχετικά αποτελέσματα.

Μέθοδοι

Πραγματοποιήσαμε μια επισκόπηση του πεδίου εφαρμογής της βιβλιογραφίας με βάση το μεθοδολογικό πλαίσιο των Arksey και O’Malley. Έγινε αναζήτηση σε τέσσερις βάσεις δεδομένων (MEDLINE, Embase, PsycINFO και CINAHL) από το 1960 έως το 2020 χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά. Δύο αναθεωρητές εξέτασαν ανεξάρτητα τα άρθρα και πραγματοποίησαν εξαγωγή και περίληψη δεδομένων.

Αποτελέσματα

Δεκαεπτά από τα 312 άρθρα που εξετάστηκαν πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση. Έντεκα εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιήθηκαν σε τέσσερις τύπους παρέμβασης: εκπαίδευση ασθενών, πολυδιάστατα προγράμματα υγείας των ποδιών, απομακρυσμένη παρακολούθηση θερμοκρασίας και συστήματα εσωτερικής σόλας παρακολούθησης πίεσης. Τα αναγνωρισμένα εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίαση εκπαιδευτικών πληροφοριών, την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την παροχή συμβουλών, την αυτοπαρακολούθηση, την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών από επαγγελματίες υγείας, τις υπενθυμίσεις αυτοφροντίδας, την επίλυση προβλημάτων, τα κίνητρα και την επικοινωνία. Στο 59% των μελετών, οι παρεμβάσεις οδήγησαν σε σημαντική μείωση της υποτροπής των DFU, βελτίωση της συμπεριφοράς και της γνωστικής ικανότητας αυτοφροντίδας και μείωση των παραγόντων κινδύνου.

Συμπέρασμα

Η ανασκόπηση παρείχε μια εικόνα για μια σειρά εργαλείων ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα πρόληψης DFUs. Το εύρημα υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα εργαλεία ΤΠΕ είναι συχνά αποτελεσματικές στη βελτίωση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τη φροντίδα του διαβητικού ποδιού. Επομένως, τα προγράμματα πρόληψης DFUs θα πρέπει να περιλαμβάνουν εργαλεία ΤΠΕ ως ένα από τα συστατικά τους.

Obilor, Helen Ngozichukwuka, Meshack Achore, and Kevin Woo. “The use of Information Communication Technology Tools in Diabetic Foot Ulcers Prevention Programs: A Scoping Review.” Canadian Journal of Diabetes (2021).

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Η χρήση των εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας σε Προγράμματα Πρόληψης Διαβητικού Έλκους Ποδιού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *