Διδασκαλία δομής και λειτουργίας δοντιών με τη βοήθεια του Moodle

Το θέμα αποτελείται από τρεις ενότητες: 1. τις στοιβάδες του δοντιού 2. τη διαδικασία μετάβασης από τα νεογιλά στα μόνιμα δόντια και 3. τα είδη των δοντιών.

Οι στόχοι της διδασκαλίας του συγκεκριμένου θέματος είναι (από τους μαθητές):

1. η αναγνώριση των στοιβάδων του δοντιού

2. η γραπτή περιγραφή των χαρακτηριστικών τους

3. η ανάκληση της ονομασίας τους μετά από περιγραφή τους

4. η αναφορά των ονομάτων των διαφόρων τύπων δοντιών

5. η αναγνώριση αλλά και μερική απεικόνισή τους

6. η σύνδεση κάθε τύπου δοντιού με συγκεκριμένη λειτουργία στην επεξεργασία τροφής

7. η αναγνώριση και η ανάκληση του ότι τα δόντια σχηματίζονται μέσα στη γνάθο πολύ πριν εμφανιστούν

8. η αναφορά πως οι ρίζες των δοντιών διασπώνται από τους οστεοκλάστες πριν αυτά πέσουν

9. η περιγραφή (γραπτή) κάθε τύπου δοντιού

Όσον αφορά την ενότητα σχετικά με τις στοιβάδες του δοντιού, ως πηγή χρησιμοποιείται ένα αρχείο word με αναλυτικό κείμενο καθώς και μια εικόνα (ενσωματωμένη). Ως δραστηριότητα εμπέδωσης δίνεται ένα ερωτηματολόγιο.

Στη δεύτερη ενότητα για τη μετάβαση από τα νεογιλά στα μόνιμα δόντια χρησιμοποιείται ως πηγή μια εικόνα καθώς και σχετικός σχολιασμός της. Η δραστηριότητα εμπέδωσης είναι ένα σύντομο κουίζ.

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα σχετικά με τα είδη των δοντιών, ως πηγή χρησιμοποιείται μια εξωτερική ιστοσελίδα και η δραστηριότητα εμπέδωσης είναι ένα πιο εκτενές κουίζ.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων εμπέδωσης, ακολουθεί ένα κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου πάνω στο σύνολο της ύλης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.