Νευρικό σύστημα

Νευρικό σύστημα

Αρχικά, είναι αναγκαία να τονιστεί η σημαντικότητα του νευρικού συστήματος γι’ αυτό άλλωστε κατασκευάστηκε ο εννοιολογικός χάρτης για την κατανόηση των δύσκολων εννοιών και την απλούστευση της διαδικασίας μετάδοσης μηνυμάτων από τους νεύρωνες. Παράλληλα, παρέχονται συνοδευτικές εικόνες, επεξηγήσεις και παραπομπές σε άλλα αρχεία για την εμβάθυνση των γνώσεων των μαθητών με ευχάριστο τρόπο. Παράλληλα, γίνεται ανέβασμα του χάρτη στο cloud με την μορφή pdf. Συγχρόνως, μετά την κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη γίνεται η εξαγωγή με την μορφή εικόνας όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

κώδικας εννοιολογικού χάρτη

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *