Σχέδιο διδασκαλίας στις “Μεταλλάξεις” σύμφωνα με το μοντέλο 5Ε.

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας αναφέρεται στις μεταλλάξεις, κεφάλαιο από το βιβλίο της Β’ λυκείου. Το διδακτικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι το 5Ε, το οποίο αποτελείται από τα εξής στάδια : Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, Evaluation. Παρακάτω βλέπουμε πως μπορούν εφαρμοστούν.

Αρχικά, έγινε προσπάθεια ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών μέσω δυο φωτογραφιών (χρωμοσώματα) που παρουσιάστηκαν στην τάξη. Σκοπός ήταν η πρόσβαση του εκπαιδευτικού στις προηγούμενες γνώσεις των παιδιών, ώστε να κατευθύνει κατάλληλα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν οι διδακτικοί στόχοι από τον/την εκπαιδευτικό για τη συγκεκριμένη διδασκαλία.

Ακολουθεί το στάδιο της “εξερεύνησης”, στο οποίο με τη μέθοδο των κατευθυνόμενων ερωτήσεων ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα συζήτησης σχετικά με τις μεταλλάξεις.

Στο τρίτο στάδιο (εξήγηση) ο/η εκπαιδευτικός εφιστά την προσοχή των παιδιών στις δυο κατηγορίες μεταλλάξεων (γονιδιακές και χρωμοσωμικές). Επιπλέον δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση των χρωμοσωμικών αλλαγών και στη διάκριση τους σε αριθμητικές και δομικές.

Ακολουθεί το τέταρτο στάδιο (επεξεργασία), όπου δίνονται στα παιδιά φύλλα εργασίας. Επιπρόσθετα απαντούν σε ερωτήσεις σε μια προσπάθεια κατανόησης του αντικειμένου.

Έπειτα θα δημιουργηθούν ομάδες παιδιών με σκοπό τη δημιουργία μοντέλων καρυότυπων.

Τέλος, ακολουθεί η “εκτίμηση” σύμφωνα με την οποία οι μαθητές αξιολογούν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και ο/η εκπαιδευτικός ελέγχει την επίτευξη διδακτικών στόχων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούμε να δούμε τα βασικές πληροφορίες για την γονιδιακή έκφραση:

https://phet.colorado.edu/el/simulation/gene-expression-essentials

7 thoughts on “Σχέδιο διδασκαλίας στις “Μεταλλάξεις” σύμφωνα με το μοντέλο 5Ε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *