Μοντέλο 5Ε

Το εκπαιδευτικό μοντέλο 5E βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της μάθησης, η οποία δηλώνει ότι οι εκπαιδευόμενοι χτίζουν ή κατασκευάζουν νέες ιδέες πάνω από παλιές ιδέες. Κάθε ένα από τα 5Ε περιγράφει μια φάση μάθησης: Engage, Explore, Explain, Elaborate και Evaluate.

Το μοντέλο 5E, που αναπτύχθηκε το 1987 από το Biological Sciences Curriculum Study, επιτρέπει στους μαθητές και τους δασκάλους να βιώσουν κοινές δραστηριότητες, να χρησιμοποιούν και να βασίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να καλλιεργούν τη μάθηση με νόημα (meaningful learning) και να αξιολογούν συνεχώς την κατανόησή τους για μια έννοια.
-Εμπλοκή σε μια έννοια
-Εξερεύνηση πόρων
-Εξήγηση της έννοιας
-Επεξεργασία της κατανόησης
-Εκτίμηση της κατανόησης

Ο κύκλος της μάθησης και της διερεύνησης δεν είναι γραμμικός, επομένως παρατηρείται μια επανάληψη των 5Ε σε κάθε φάση Ε.

Παρακάτω παρατείθεται η προσέγγιση της ενότητας Υποδοχείς – Αισθήσεις – Σωματικές αισθήσεις, 10. Αισθητήρια όργανα – Αισθήσεις, Βιολογία Α’ Λυκείου, με το μοντέλο 5Ε.

MetaTutor & self-regulated learning

Ως αυτορυθμιζόμενη μάθηση (self-regulated learning , SRL) ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να ελέγχει το μαθησιακό του περιβάλλον. Οι ικανότητες αυτορρύθμισης περιλαμβάνουν τον καθορισμό στόχων, την αυτοπαρακολούθηση, την αυτοδιδασκαλία και την αυτοενίσχυση ( Schraw, Crippen, & Hartley, 2006)

Το MetaTutor είναι ένα έξυπνο σύστημα διδασκαλίας (ITS) που έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει και να ενισχύει την αυτορυθμιζόμενη μάθηση των μαθητών στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας ”τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος”. Το θεωρητικό του υπόβαθρο, βασίζεται σε γνωστικά μοντέλα αυτορυθμιζόμενης μάθησης.

Η βασική υπόθεση γύρω απο το MetaTutor, που βασίζεται σε εκτενή έρευνα του Azevedo, είναι ότι υποστηρίζει τους μαθητές να ρυθμίζουν βασικές διαδικασίες όπως τις γνωστικές, μεταγνωστικές, παρακινητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές προκειμένου να μάθουν σύνθετα και απαιτητικά επιστημονικά θέματα.

Στην παρκάτω δημοσίευση αναφέρονται προκαταρκτικά δεδομένα μιας αρχικής εργαστηριακής μελέτης και εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αυτορυθμιζόμενης μάθησης (SRL) με το MetaTutor έναντι της μη εκπαίδευσης των μαθητών σε SRL που αφρορά τη μάθηση για το κυκλοφορικό σύστημα. Χρησιμοποιείται μια μικτή μεθοδολογική προσέγγιση και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ενός υποσυνόλου των συμμετεχόντων (N = 30)
των οποίων τα δεδομένα έχουν αναλυθεί. Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εκπαίδευση SRL βοήθησε την αντίστοιχη ομάδα να ξεπέρασε σημαντικά την ομάδα ελέγχου (no SRL).

MetaTutor Interface


Wiki +θεση

Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο με συλλογικό και εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα που φέρει παγκόσμια δυναμική. Κάθε εγγεγραμένος χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να προσθέτει ή να βελτιώνει ένα ήδη υπάρχον λήμμα σύμφωνα με αντικειμενικές αναφορές και καθολικούς κανονές.

Ώς εκπαιδευτικό εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα συντονισμένης συγγράφης περιεχομένου από ανεξάρτητους χρήστες και την εσαεί αναθεώρησή του, με διαφάνεια που διασώζεται στο ιστορικό αναθεώρης. Αυτό το πλαίσιο προσφέρει μια άνευ προηγουμέου δυντότητα επαναξιολόγησης και καταγραφής της ανανέωσης της πληροφορίας στην διάρκεια του χρόνου.

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” του ΔΠΜΣ “Διδακτική της Βιολογίας” – ΕΚΠΑ, 2021, δημιουργήθηκε προσωπικός λογαριασμός στο Wiki με στοιχεία και περιγραφή του χρήστη.

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια πραγματικής συνεισφοράς σε κάποιο κένο άρθρο Wiki.
Το γλυκογόνο είναι η μορφή με την οποία αποθηκεύεται η γλυκόζη στα κύτταρα του ανθρώπου (κυρίως ήπαρ, μύες και νεφρούς). Η σύνθεση και η αποσύνθεση του γλυκογόνου είναι δύο διακριτές και αντίστροφες διαδικασίες οι οποίες ρυθμίζονται κυρίως ορμονικά απο την ινσουλίνη την επινεφρίνη και τη γλυκαγόνη. Στον παρακάτω σύνδεσμο φαίνεται η συμβολή μου στο κομμάτι των βημάτων στην σύνθεση του γλυκογόνου, την Γλυκογονογένεση και παρατίθεται και η σχετική εικόνα.

Εννοιολογικοί Χάρτες

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι γραφικά εργαλεία για την οργάνωση και την αναπαράσταση της γνώσης. Περιλαμβάνουν έννοιες, που συνήθως περικλείονται σε κύκλους ή πλαίσια κάποιου τύπου, και σχέσεις μεταξύ εννοιών που υποδεικνύονται από μια γραμμή σύνδεσης που συνδέει δύο έννοιες. Οι λέξεις στη γραμμή, που αναφέρονται ως συνδετικές λέξεις ή συνδετικές φράσεις, προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ των δύο εννοιών.

Ο Joseph D. Novak ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε την ιδέα του εννοιλογικού χάρτη το 1972 και βασίστηκε στη γνωστική θεωρία του David Ausubel (“The psychology of meaningful learning” – 1963) ότι, δηλαδή η γνώση μαθαίνεται και είναι πλήρως κατανοητή από το μαθητή, όταν αυτός γνωρίζει πώς αυτό που έμαθε σχετίζεται με άλλες πρότερες γνώσεις.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα ανοιχτά εργαλεία για την δημιουργία εννοιλογικού χάρτη είναι το Cmap με δυνατότητες δυναμικού χάρτη, δηλαδή προσθήκης πολυμέσικών στοιχείων όπως βίντεο φωτογραφίες και συνδέσμους.

Παρακάτω παρατείθεται παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με θέμα “Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα” με πολυμεσικά στοιχεία όπως φωτογραφίες και σύνδεσμους wiki κα.

Ο κώδικας του σχετικού εννοιολογικού χάρτη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΔΩ [ https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XPV2LPRC-1JNQ9X3-C5GTLV]

« Older posts