Ως αυτορυθμιζόμενη μάθηση (self-regulated learning , SRL) ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να ελέγχει το μαθησιακό του περιβάλλον. Οι ικανότητες αυτορρύθμισης περιλαμβάνουν τον καθορισμό στόχων, την αυτοπαρακολούθηση, την αυτοδιδασκαλία και την αυτοενίσχυση ( Schraw, Crippen, & Hartley, 2006)

Το MetaTutor είναι ένα έξυπνο σύστημα διδασκαλίας (ITS) που έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει και να ενισχύει την αυτορυθμιζόμενη μάθηση των μαθητών στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας ”τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος”. Το θεωρητικό του υπόβαθρο, βασίζεται σε γνωστικά μοντέλα αυτορυθμιζόμενης μάθησης.

Η βασική υπόθεση γύρω απο το MetaTutor, που βασίζεται σε εκτενή έρευνα του Azevedo, είναι ότι υποστηρίζει τους μαθητές να ρυθμίζουν βασικές διαδικασίες όπως τις γνωστικές, μεταγνωστικές, παρακινητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές προκειμένου να μάθουν σύνθετα και απαιτητικά επιστημονικά θέματα.

Στην παρκάτω δημοσίευση αναφέρονται προκαταρκτικά δεδομένα μιας αρχικής εργαστηριακής μελέτης και εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αυτορυθμιζόμενης μάθησης (SRL) με το MetaTutor έναντι της μη εκπαίδευσης των μαθητών σε SRL που αφρορά τη μάθηση για το κυκλοφορικό σύστημα. Χρησιμοποιείται μια μικτή μεθοδολογική προσέγγιση και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ενός υποσυνόλου των συμμετεχόντων (N = 30)
των οποίων τα δεδομένα έχουν αναλυθεί. Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εκπαίδευση SRL βοήθησε την αντίστοιχη ομάδα να ξεπέρασε σημαντικά την ομάδα ελέγχου (no SRL).

MetaTutor Interface