Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Διδακτική της Βιολογίας

Oι εκπαιδεύομενοι μετά το τέλος των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων αναμένεται:

1) να μπορούν να εξηγούν το σκοπό της διδασκαλίας της Βιολογίας.

2) να συζητούν με κριτικό τρόπο τις θεωρητικές και πρακτικές αντιλήψεις της διδασκαλίας της βιολογίας και της μεθοδολογίας της.

3) να καταγράφουν, εξηγούν και συζητούν βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων τάσεων στη διδασκαλία της βιολογίας όπως η επίλυση προβλήματος.

4) να διαχωρίζουν τα διαφορετικά μοντέλα και τις διδακτικές μεθόδους καθώς και τις θεωρίες μάθησης από όπου πηγάζουν.

5) να εξηγούν τη σημασία των άτυπων και μη τυπικών πηγών μάθησης στη σχολική πράξη και να περιγράφουν πώς αυτές αξιοποιούνται.

6) να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν διδασκαλίες στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και τα κατάλληλα διδακτικά μοντέλα.

7) να οργανώνουν σχέδιο μαθήματος καθορίζοντας στόχους, μέσα-υλικά,  δραστηριότητες, διδακτικά εργαλεία και μέσα αξιολόγησης σύμφωνα με συγκεκριμένα διδακτικά μοντέλα.

8) να σχεδιάζουν δραστηριότητες και δοκιμασίες αξιολόγησης.

9) να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και να αισθάνονται ικανοί να διδάξουν έννοιες Βιολογίας στη σχολική τάξη.

10) να πραγματοποιούν μικρές έρευνες, χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιστημονικές διαδικασίες.