Moodle: Η περίπτωση του μαθήματος “Κυκλοφορικό Σύστημα”

Η πλατφόρμα Moodle

Η διδασκαλία με τη βοήθεια ενός Συστήματος Διαχείρισης της Μάθησης-ΣΔτΜ (Learning Management System – LMS), όπως η πλατφόρμα Moodle, επιτρέπει στους χρήστες όχι απλά να αποκτούν πρόσβαση σε υλικό διδασκαλίας αλλά να αλληλεπιδρούν υλοποιώντας διάφορες δραστηριότητες.

Το Moodle δεν είναι ένα σύστημα καταλογοποίησης υλικού, αλλά κυρίως ένα σύστημα μάθησης όπου οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρώντας μαθαίνουν βάσει των αρχών του κοινωνικού εποικοδομητισμού (Palincsar, 1998). Δηλαδή το κάθε μέλος της ομάδας μαθαίνει από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και κάθε αναφορά στην ομάδα αποκτά παιδαγωγική – διδακτική αξία αφού μπορεί να αφομοιωθεί από τα άλλα μέλη και να αποτελέσει ένα νεοαποκτηθέν σώμα γνώσης (Moodle, 2015).

Το Moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως, προσαρμοσμένο στους στόχους και τους σκοπούς της μάθησης (Στασινάκης & Ζαχόπουλος, 2015). Αρθρώματα στο Moodle, όπως αυτό του «Κουίζ», ενσωματώνουν δυνατότητες ανατροφοδότησης – ανάδρασης. Στόχος των ανατροφοδοτικών σχολίων είναι μία ουσιαστική διαμορφωτική αξιολόγηση που παρωθεί τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τους έχουν τεθεί. Η ανατροφοδότηση σχετίζεται με τη διαμορφωτική αξιολόγηση που στόχο έχει την παροχή ενίσχυσης, ενθάρρυνσης και την επίτευξη σταδιακά βέλτιστων αποτελεσμάτων μέσω διορθωτικών υποδείξεων (Δημητρόπουλος, 2004).

Οι Μουγιάκου, κ.ά. (2013) διαπιστώνουν πως η χρήση της πλατφόρμας Moodle σε μαθητές Γυμνασίου τους παρακινεί για ασύγχρονη χρήση και επανάληψη στα μαθήματα, ευνοεί την εξατομικευμένη διδασκαλία, ενώ με τη χρήση του αρθρώματος «Κουίζ» οι μαθητές μπορούν να ελέγξουν την πρόοδό τους με ευχάριστο τρόπο. Οι ίδιοι επισημαίνουν πως η ανατροφοδότηση επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ενημερώνεται αναλυτικά για τα λάθη των μαθητών του, εντοπίζοντας τα σημεία της διδακτέας ύλης που δεν έχουν εμπεδωθεί επιτρέποντας στοχευμένες διδακτικές παρεμβάσεις.

Η περίπτωση του μαθήματος Κυκλοφορικό Σύστημα

Γενικά

Το μάθημα αυτό αφορά τη δομή, τα όργανα και τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Επίσης διακρίνει τα συστατικά του αίματος και το ρόλο τους κάνοντας αναφορά και στις ομάδες αίματος. Είναι συμβατό και συνακόλουθο με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών της Βιολογίας Γυμνασίου.

 

 

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Α’ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια: 150΄

Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είσαι σε θέση:

 • Να περιγράφουν τα δομικά χαρακτηριστικά του κυκλοφορικού συστήματος και των οργάνων του.
 • Να περιγράφουν το λειτουργικό ρόλο του Κ.Σ. και να διακρίνουν τη μικρή και μεγάλη κυκλοφορία του.
 • Να αναγνωρίζουν τα συστατικά του αίματος και τον ιδιαίτερο ρόλο του καθενός στη λειτουργία του Κ.Σ.
 • Να διακρίνουν τις διάφορες ομάδες αίματος των ανθρώπων.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, και δημιουργικής χρήσης ΤΠΕ.

Παιδαγωγικό πλαίσιο

Το μάθημα στοχεύει στις αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού.

Διαδραστικές εφαρμογές

Χρησιμοποιήθηκαν μαθησιακά αντικείμενα από το εθνικό αποθετήριο του Φωτόδεντρου, εκπαιδευτικό video, και διαδραστικές τρισδιάστατες απεικονίσεις της καρδιάς.

Οι μαθητές/μαθήτριες επεξεργάζονται φύλλα εργασίας, κουίζ, πείραμα. Υποβάλουν τις απαντήσεις τους και τους παρέχεται ανατροφοδότηση. Επιπλέον, υπάρχει ομάδα συζητήσεων όπου μπορούν να καταγράφουν οποιεσδήποτε απορίες, ερωτήσεις, παρατηρήσεις τους ώστε να αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τον/την εκπαιδευτικό τους.

Ενδεχόμενες παρανοήσεις μαθητών/μαθητριών

Οι μαθητές/μαθήτριες σε σχέση με τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζουν τις εξής παρανοήσεις:

 • Νοηματοδοτούν το αίμα ως ένααπλό κόκκινο υγρό που κυκλοφορεί στο σώμα.
 • Αντιδρούν στην έννοια του αίματος ως ιστούπου περιέχει κύτταρα και ουσίες.
 • Δεν αποδίδουν το κόκκινο χρώμα του αίματος στην ύπαρξη συγκεκριμένων κυττάρων.
 • Θεωρούν πως οι έννοιες «φλέβες» και «αγγεία»είναι συνώνυμες.
 • Αντιλαμβάνονται τηνκαρδιά ως μια απλή αντλία και όχι διπλή.
 • Δε συσχετίζουντο αρτηριακό αίμα με υψηλά επίπεδα οξυγόνου και το φλεβικό με υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα.

 

Ροή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Το μάθημα διακρίνεται σε πέντε φάσεις:

 • 1η: Όργανα-Κυκλοφορία Αίματος
 • 2η: Αίμα – Συστατικά
 • 3η: Ομάδες Αίματος
 • 4η: Τελικό κουίζ
 • 5η: Δημιουργία λεξικού

1η φάση45΄

 • Αφόρμηση: Οι μαθητές/μαθήτριες μελετούν το μαθησιακό αντικείμενο Ο ρυθμός της καρδιάς. Στη συνέχεια κατεβάζουν ένα αρχείο word που αναφέρεται στο μαθησιακό αντικείμενο που παρακολούθησαν. Απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και το υποβάλουν για ανατροφοδότηση.

 • Υπάρχουσες αντιλήψεις: Οι μαθητές/μαθήτριες κατεβάζουν ένα αρχείο word που αναφέρεται στα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος και την κυκλοφορία του αίματος. Απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και το υποβάλουν για ανατροφοδότηση.

 • Εμβάθυνση: Μελέτη μαθησιακού αντικειμένου που αφορά την κυκλοφορία του αίματος. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα σχετικό κουίζ κατάλληλο για ανατροφοδότηση.

Στη συνέχεια οι μαθητές/μαθήτριες κατεβάζουν ένα αρχείο word που αναφέρεται στα αιμοφόρα αγγεία. Απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και το υποβάλουν για ανατροφοδότηση.

Διερεύνηση δύο μαθησιακών αντικειμένων: Πως είναι η καρδιά και Κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά.

Οι μαθητές/μαθήτριες παρακολουθούν ένα video για τη δομή της καρδιάς.

Έχοντας μελετήσει τα παραπάνω μαθησιακά αντικείμενα για την καρδιά, οι μαθητές/μαθήτριες ελέγχουν τις γνώσεις που απέκτησαν με ένα κουίζ στο οποίο παρέχεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση.

Τελειώνοντας την 1η φάση οι μαθητές/μαθήτριες ανοίγουν ένα αρχείο pdf. Ακολουθώντας τις οδηγίες παρακολουθούν 4 τρισδιάστατες διαδραστικές απεικονίσεις της καρδιάς. Μπορούν να δουν μεταξύ άλλων το εσωτερικό της καρδιάς.

2η φάση: 45΄

 • Αφόρμηση: Ενεργοποιούμε τους μαθητές/μαθήτριες σχετικά με την άποψη που έχουν για το αίμα των ανθρώπων. Κατεβάζουν ένα αρχείο word, απαντούν στη σχετική ερώτηση και το υποβάλουν για ανατροφοδότηση.

 • Υπάρχουσες αντιλήψεις: Αναζητούμε τις ιδέες των μαθητών/μαθητριών για το αίμα. Κατεβάζουν ένα αρχείο word, απαντούν στις σχετικές ερωτήσεις και το υποβάλουν για ανατροφοδότηση.

 • Εμβάθυνση: Διερεύνηση του μαθησιακού αντικειμένου: Τα συστατικά του αίματος. Στη συνέχεια οι μαθητές/μαθήτριες κατεβάζουν ένα αρχείο word που αναφέρεται στα κύτταρα του αίματος. Απαντούν στις σχετικές ερωτήσεις και το υποβάλουν για ανατροφοδότηση.

Τελειώνοντας της 2η φάση οι οι μαθητές/μαθήτριες διαπιστώνουν τι καινούριο έμαθαν για το αίμα με ένα κουίζ. Φυσικά παρέχεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση.

3η φάση: 45΄

 • Αφόρμηση – Υπάρχουσες αντιλήψεις: Ρωτάμε τους μαθητές/μαθήτριες αν χρειάστηκε ποτέ να δώσουν αίμα ή να πάρουν αίμα από κάποιον άλλο και τι πληροφορίες έχουν για τις αιμοδοσίες. Κατεβάζουν ένα αρχείο word, απαντούν στην σχετική ερώτηση και το υποβάλουν.

Έχοντας μελετήσει τις ομάδες αίματος, οι μαθητές/μαθήτριες ελέγχουν τις νέες γνώσεις με ένα κουίζ όπου παρέχεται κατάλληλη ανατροφοδότηση.

Τελειώνοντας την 3η φάση οι μαθητές/μαθήτριες γίνονται μικροί ερευνητές. Εκτελούν ένα πείραμα με τίτλο: “Μήπως είσαι ο… τύπος μου;” Πρόκειται για τμήμα από το Lesson Plan του University of California IRVINE

Η κα Ελένη Μακροπούλου (Βιολόγος) διαμόρφωσε κατάλληλα το φύλλο εργασίας που προτείνεται για τους μαθητές.

Οι μαθητές/μαθήτριες κατεβάζουν δύο αρχεία word. Το ένα περιγράφει το πείραμα και το άλλο είναι το φύλλο εργασίας. Αφού εκτελέσουν το πείραμα απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και το υποβάλουν για ανατροφοδότηση.

4η φάση: 15΄

Αφορά την τελική εργασία. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να αποδείξουν πόσα καινούρια και ενδιαφέροντα πράγματα έχουν κατακτήσει. Απαντούν στις ερωτήσεις του μαθησιακού αντικειμένου: Επαναληπτικές ερωτήσεις.

5η φάση: Δημιουργία λεξικού.

Προτείνουμε στους μαθητές/μαθήτριες να κατασκευάσουν ένα λεξικό με τις κυριότερες έννοιες του κυκλοφορικού συστήματος. Εμείς θα έχουμε κάνει την αρχή με τις λέξεις: αρτηρίες, καρδιά, φλέβες.

Προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία

 • Ενσωματώνονται καινοτόμες χρήσεις ΤΠΕ.
 • Αναβαθμίζεται και ενισχύεται ο ρόλος των μαθητών/μαθητριών καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να αυτενεργήσουν σε συνεργατικό κλίμα με το διδάσκοντα σε ρόλο καθοδηγητή – εμψυχωτή.
 • Δίνεται η δυνατότητα για συνεργασία και επικοινωνία των μαθητών/μαθητριών.

 

Αναφορές

 

 

Moodle (2015). Επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Moodle, Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2017 από την ιστοθέση: https://moodle.org/.

Palincsar, A.S. (1998). Social constructivist perspectives on teaching and learning, Annual Review of Psychology, 49, 345-375.

Δημητρόπουλος, Ε. (2004). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Έργου, Αθήνα: Γρηγόρης.

Ζαχόπουλος, Χ. & Στασινάκης, Π. (2015). Σύστημα Ανάδρασης – Ανατροφοδότησης και Αυτό-αξιολόγησης στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle: Μελέτη Περίπτωσης στο μάθημα Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου, Στο Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ), Πρακτικά εργασιών 8ου Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη”, Σύρος.

Μουγιάκου, Σ., Λόντος, Χ., Πάλμου, Μ., Παπαλεκάκου, Α., Χριστοπούλου, Δ., Χαραλαμπάτου, Ε., Παπαγεωργίου, Μ. & Καπεζάνου, Ο. (2013). Η Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Moodle στη Βαθμίδα του Γυμνασίου, Στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πειραιάς.

7 thoughts on “Moodle: Η περίπτωση του μαθήματος “Κυκλοφορικό Σύστημα”

 1. Πρέπει όλο το περιεχόμενο του αρχείου .pdf να βρεθεί μέσα στο άρθρο. Δηλαδή πρέπει αυτός που διαβάζει το άρθρο να μην πρέπει να ανοίξει ένα επιπλέον αρχείο, αφού στόχος του άρθρου είναι να περιγραφεί τι ακριβώς έχετε δημιουργήσει μέσα στο Moodle. Οπότε να μεταφερθεί το περιεχόμενο του pdf μέσα στο άρθρο.

 2. YOU NEED QUALITY VISITORS for your: biologia.gr

  My name is Jared Quinonez, and I’m a Web Traffic Specialist. I can get:
  – visitors from search engines
  – visitors from social media
  – visitors from any country you want
  – very low bounce rate & long visit duration

  CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST => https://bit.ly/3h750yC

 3. NOT SATISFIED WITH YOUR HOSTING ?

  Check Out Our Coupons for This Month & Get Your Domain, Hosting and SSLs For Less!
  Namecheap Offers Amazing Deals That Save You Money Across Our Product Range!
  Best Value Web Products. 20 Years Serving You. Free WhoisGuard. #1 for Value Vs. Others.

  Check Out Our Coupons for This Month => http://bit.ly/Our_Current_Deals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *