IMPLEMENTING A FLIPPED CLASSROOM: A CASE STUDY OF BIOLOGY TEACHING IN A GREEK HIGH SCHOOL

Gariou – Papalexiou Α., Papadakis S., Manousou Ε. & Geirgiadou I. (2017). Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, Vol.: 18(3), Article 3.

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την εφαρμογή του μοντέλου της «ανεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματικής μεθόδου στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση στη Βιολογία Γυμνασίου.

Μελετώνται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

 1. Πώς θα μπορούσε η «ανεστραμμένη τάξη» να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως συμπληρωματική μέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;
 2. Με ποιον τρόπο μπορεί η «ανεστραμμένη τάξη» να βοηθήσει στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας;
 3. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όταν εφαρμόσαμε τη μέθοδο της «ανεστραμμένης τάξης» σε ένα μάθημα Βιολογίας;

Το άρθρο ξεκινά με μία παρουσίαση της προσέγγισης του Παιδαγωγικού Μοντέλου της «Ανεστραμμένης Τάξης».

Στην παραδοσιακή διδασκαλία οι μαθητές παρακολουθούν τη «διάλεξη» του μαθήματος και απαντούν σε τεστ στο σχολείο, ενώ μελετούν το βιβλίο και λύνουν τις ασκήσεις στο σπίτι. Στην «ανεστραμμένη διδασκαλία» οι μαθητές μελετούν μόνοι τους το επόμενο μάθημα στο σπίτι, συνήθως μέσω βίντεο, το οποίο έχει προετοιμαστεί από τον καθηγητή τους, και μόλις μπουν στην τάξη εφαρμόζουν τις γνώσεις τους λύνοντας προβλήματα και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες εμπέδωσης. Ο καθηγητής υποστηρίζει τους μαθητές ακριβώς εκεί που χρειάζονται. Ο ρόλος του μετατοπίζεται από την παραδοσιακή διάλεξη στην καθοδήγηση, την υποστήριξη και την εξατομίκευση (Bishop & Verleger, 2013).

Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου:

Υπάρχουν τέσσερις πυλώνες που πρέπει να ενσωματώσουν οι καθηγητές στην πρακτική τους προκειμένου να συμμετάσχουν στην ανεστραμμένη μάθηση.

 1. F (Flexible Environment): Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ευέλικτους χώρους στους οποίους οι μαθητές επιλέγουν πότε και πού θα μάθουν.
 2. L (Learning Culture): Στο παραδοσιακό μοντέλο με επίκεντρο τον καθηγητή, ο καθηγητή είναι η κύρια πηγή πληροφοριών. Αντίθετα, το μοντέλο Flipped Learning μετατοπίζει σκόπιμα την κατάρτιση σε μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή, όπου ο χρόνος της τάξης αφιερώνεται στην διερεύνηση θεμάτων σε μεγαλύτερο βάθος και στη δημιουργία πλούσιων ευκαιριών μάθησης.
 3. I (Intentional Content): Οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται συνεχώς πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο Ανεστραμμένης Μάθησης για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν εννοιολογική κατανόηση, καθώς και διαδικαστική ευχέρεια. Καθορίζουν τι πρέπει να διδάξουν και ποια υλικά πρέπει να εξερευνήσουν οι μαθητές μόνοι τους, χρησιμοποιώντας το «Εσκεμμένο Περιεχόμενο» για να μεγιστοποιήσουν τον χρόνο στην τάξη.
 4. P (Professional Educator): Ο ρόλος του «Επαγγελματία Εκπαιδευτή (ΕΕ)» / καθηγητή είναι ακόμη πιο σημαντικός και συχνά πιο απαιτητικός, σε μια «Ανεστραμμένη» τάξη παρά σε μια παραδοσιακή. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν συνεχώς τους μαθητές τους, παρέχοντάς τους ανατροφοδότηση και αξιολογώντας τη δουλειά τους. Είναι στοχαστικοί στην πρακτική τους, συνδέονται μεταξύ τους για να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους, δέχονται εποικοδομητική κριτική και ανέχονται το ελεγχόμενο χάος στις τάξεις τους. Ενώ οι ΕΕ καθηγητές αναλαμβάνουν λιγότερο εμφανείς ρόλους στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου, παραμένουν το βασικό συστατικό που επιτρέπει την αναστροφή της μάθησης.

Η εφαρμογή της μεθόδου:

Όσο για την εφαρμογή της «Ανεστραμμένης Τάξης» οι Estes et al. (2014) πρότειναν ένα μοντέλο τριών σταδίων:

 1. Το στάδιο πριν από την τάξη (μοντελοποίηση, προ-αξιολόγηση),
 2. Αυτό εντός τάξης (διευκρίνιση εννοιών, επίλυση προβλημάτων)
 3. και ένα τρίτο μετά την τάξη (αξιολόγηση, εφαρμογή, μεταφορά).

Τα αναμενόμενα οφέλη από την Εφαρμογή της «Ανεστραμμένης Τάξης» φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:

Στην συνέχεια στο άρθρο έγινε παρουσίαση της Μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε.

Επιλέχτηκε η πρότυπη εφαρμογή της στο μάθημα της Βιολογίας για το θέμα της «Φωτοσύνθεσης». Η εκπαιδευτική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Learning Activity Management System (LAMS). Η έρευνα αφορούσε 17 μαθητές που φοιτούσαν στην Α΄ Λυκείου, 8 αγόρια και 9 κορίτσια, διαφόρων μαθητικών επιδόσεων (από πολύ υψηλές έως πολύ χαμηλές). Ήταν μια πολυπολιτισμική τάξη, όσον αφορά την εθνικότητα των μαθητών (12 ήταν Έλληνες και 5 ξένοι: Αλβανοί, Ινδοί και Πακιστανοί). Τέσσερις από αυτούς εμφάνιζαν μαθησιακές δυσκολίες. Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του περιβάλλοντός τους ήταν μέτριο. Το δείγμα ήταν μικρό, αν και όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό.

Αρχικά, δημιουργήθηκε μια ακολουθία μάθησης στο LAMS με τίτλο “Acquaintance to the LAMS – Introduction”.

Το κύριο μάθημα (Εικόνα 5) οργανώθηκε με βάση τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της αντίστροφης μάθησης. Χωρίστηκε σε τρία μέρη που αντιστοιχούσαν στα τρία βήματα της υλοποίησης της «ανεστραμμένης τάξης» (προ-τάξης, εντός τάξης, μετά την τάξη).

Αποτελέσματα:

Από την προκαταρκτική εξέταση παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές είχαν περιορισμένες γνώσεις (χαμηλή βάση) σχετικά με τη φωτοσύνθεση. Το post-test παρουσίασε βελτίωση στην απόδοση των μαθητών.

Συνολικά, οι μαθητές έδειξαν ικανοποιημένοι με την εφαρμογή της μεθόδου (Εικ.8), βρήκαν το μάθημα ευχάριστο και εξέφρασαν την επιθυμία να διδαχθούν με αυτή τη μεθοδολογία και σε άλλες ενότητες και μαθήματα.

Ο critical friend (ένας ανεξάρτητος παρατηρητής της διαδικασίας) έδωσε μια πιο αντικειμενική πτυχή της λειτουργίας της τάξης και συνέβαλε στην εξαγωγή και αξιολόγηση της μελέτης (εξέταση, προβληματισμός). Η κριτική του ήταν θετική και αισιόδοξη σε παιδαγωγικό, γνωστικό αλλά και συναισθηματικό επίπεδο. Επισημάνθηκαν οι δυνατότητες καλύτερης διαχείρισης χρόνου και πιο αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού με βάση τη στόχευση, την ποιότητα και τον αριθμό των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην τάξη.

Συμπεράσματα:

Συμπερασματικά, ο ρόλος που παίζει το σχολείο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να αντικατασταθεί.

Ο λόγος για τον οποίο προτείνεται η χρησιμοποίηση αυτού του μοντέλου είναι διότι απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο για την απόκτηση γνώσεων μέσω της επίλυσης προβλημάτων και της αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους, με τον καθηγητή τους και με τη θεματική.

Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη ριζική ανάπτυξη των ΤΠΕ μπορεί να είναι συμπληρωματική με τη χρήση διαφόρων μεθόδων, όπως η «ανεστραμμένη μάθηση», και δίνει μια νέα προοπτική και δυνατότητες στις περιορισμένες επιλογές της συμβατικής εκπαίδευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που αξίζει περαιτέρω έρευνα.

Μία σύντομη παρουσίαση της παραπάνω δημοσίευσης είναι διαθέσιμη εδώ:

One thought on “ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:”

 1. Εξαιρετική παρουσίαση, μπράβο. Πολύ καλή η ιδέα σύνδεσης του LAMS με την εφαρμογή μίας flipped τάξη. Μας δείξατε και αναλυτικά το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης… 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *