Νευρικό σύστημα

Αρχικά, είναι αναγκαία να τονιστεί η σημαντικότητα του νευρικού συστήματος γι' αυτό άλλωστε κατασκευάστηκε ο εννοιολογικός χάρτης για την κατανόηση των δύσκολων εννοιών και την απλούστευση της διαδικασίας μετάδοσης μηνυμάτων από τους νεύρωνες. Παράλληλα, παρέχονται συνοδευτικές εικόνες, επεξηγήσεις και παραπομπές σε άλλα αρχεία για την εμβάθυνση των γνώσεων των μαθητών…