Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Το Φωτόδεντρο – Μαθησιακά Αντικείμενα (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένωνγια την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το υλικό που παρέχεται μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στη διδασκαλία της Βιολογίας. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα αξιοποίησης υλικού από το Φωτόδεντρο, για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας της ενότητας  “2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας“, της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου.

Αρχικά, θα αξιοποιήσουμε το βίντεο “Η έννοια του οικοσυστήματος” προκειμένου να εισάγουμε τους μαθητές στις βασικές έννοιες της ενότητας με ένα ευχάριστο βίντεο, όπου το κείμενο που το πλαισιώνει, αναγράφεται ώστε να γίνεται πιο εύκολη η παρακολούθηση και κατανόηση του από τους μαθητές.

Στη συνέχεια, μέσα από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για τις τροφικές αλυσίδες και τα πλέγματα έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών αλλά και να τους βοηθήσουμε να κάνουν ανάκληση αυτών. Μια διαδικασία πολύ χρήσιμη προκειμένου να οργανωθεί σωστά το μάθημα και η γνώση να οικοδομηθεί πάνω στην υπάρχουσα.

Μία από τις ασκήσεις του παιχνιδιού.

Μία από τις ασκήσεις του παιχνιδιού.

Στη συνέχεια περνάμε στο κυρίως μέρος της διαδικασίας, όπου αναλύονται όλες οι βασικές έννοιες της ενότητας μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Περιλαμβάνει πληροφορίες παρατιθέμενες με τρόπο αρκετά κατανοητό και εύληπτο καθώς επίσης και ένα σύνολο εικόνων που συμβάλλουν στις οπτικοποίηση των βασικών εννοιών και στην περαιτέρω εμπέδωση τους. Επιπλέον, περιέχονται ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μπορούν να διεξάγονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, επιτυγχάνοντας την ενεργή συμμετοχή των μαθητών κατά τη διαδικασία, αλλά και κλίμα γόνιμου προβληματισμού και αναζήτησης.

τρ αλυσιδες

Μια από τις διαφάνειες της παρουσίασης.

Τέλος, περνάμε στο στάδιο της αξιολόγησης των γνώσεων που κατακτήθηκαν κατά της διαδικασία με στόχο να διαπιστώσουμε τόσο τις αδυναμίες της δικής μας διδασκαλίας, όσο  και στα σημεία στα οποία πρέπει να προσηλωθούμε περισσότερο ώστε να κατανοηθούν βαθύτερα από τους μαθητές. Έτσι, λοιπόν διεξάγουμε ορισμένες δραστηριότητες αξιολόγησης όπως οι παρακάτω ασκήσεις και ερωτήσεις.

  1. Ερωτήσεις αξιολόγησης για τις τροφικές αλυσίδες.  Περιέχεται ένα σύνολο ερωτήσεων σε σχέση με τις τροφικές αλυσίδες, αλλά και άλλες βασικές έννοιες που διδάσκονται στην ενότητα.
ερωτησεις

Mια από τις ερωτήσεις αξιολόγησης.

2. Άσκηση αξιολόγησης για τα τροφικά επίπεδα. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα άσκηση που σχετίζεται με την εξέταση της κατανόησης της έννοιας του τροφικού επιπέδου.

Η άσκηση αξιολόγησης.

Η άσκηση αξιολόγησης.