Skip to toolbar

Η Βιολογία στην Τάξη

Tag: τροφική αλυσίδα

Διδασκαλία τροφικών αλυσίδων και τροφικών επιπέδων με τη χρήση υλικού από το Φωτόδεντρο.

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Το Φωτόδεντρο – Μαθησιακά Αντικείμενα (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένωνγια την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το υλικό που παρέχεται μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στη διδασκαλία της Βιολογίας. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα αξιοποίησης υλικού από το Φωτόδεντρο, για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας της ενότητας  “2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας“, της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου.

Αρχικά, θα αξιοποιήσουμε το βίντεο “Η έννοια του οικοσυστήματος” προκειμένου να εισάγουμε τους μαθητές στις βασικές έννοιες της ενότητας με ένα ευχάριστο βίντεο, όπου το κείμενο που το πλαισιώνει, αναγράφεται ώστε να γίνεται πιο εύκολη η παρακολούθηση και κατανόηση του από τους μαθητές.

Στη συνέχεια, μέσα από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για τις τροφικές αλυσίδες και τα πλέγματα έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών αλλά και να τους βοηθήσουμε να κάνουν ανάκληση αυτών. Μια διαδικασία πολύ χρήσιμη προκειμένου να οργανωθεί σωστά το μάθημα και η γνώση να οικοδομηθεί πάνω στην υπάρχουσα.

Μία από τις ασκήσεις του παιχνιδιού.

Μία από τις ασκήσεις του παιχνιδιού.

Στη συνέχεια περνάμε στο κυρίως μέρος της διαδικασίας, όπου αναλύονται όλες οι βασικές έννοιες της ενότητας μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Περιλαμβάνει πληροφορίες παρατιθέμενες με τρόπο αρκετά κατανοητό και εύληπτο καθώς επίσης και ένα σύνολο εικόνων που συμβάλλουν στις οπτικοποίηση των βασικών εννοιών και στην περαιτέρω εμπέδωση τους. Επιπλέον, περιέχονται ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μπορούν να διεξάγονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, επιτυγχάνοντας την ενεργή συμμετοχή των μαθητών κατά τη διαδικασία, αλλά και κλίμα γόνιμου προβληματισμού και αναζήτησης.

τρ αλυσιδες

Μια από τις διαφάνειες της παρουσίασης.

Τέλος, περνάμε στο στάδιο της αξιολόγησης των γνώσεων που κατακτήθηκαν κατά της διαδικασία με στόχο να διαπιστώσουμε τόσο τις αδυναμίες της δικής μας διδασκαλίας, όσο  και στα σημεία στα οποία πρέπει να προσηλωθούμε περισσότερο ώστε να κατανοηθούν βαθύτερα από τους μαθητές. Έτσι, λοιπόν διεξάγουμε ορισμένες δραστηριότητες αξιολόγησης όπως οι παρακάτω ασκήσεις και ερωτήσεις.

  1. Ερωτήσεις αξιολόγησης για τις τροφικές αλυσίδες.  Περιέχεται ένα σύνολο ερωτήσεων σε σχέση με τις τροφικές αλυσίδες, αλλά και άλλες βασικές έννοιες που διδάσκονται στην ενότητα.
ερωτησεις

Mια από τις ερωτήσεις αξιολόγησης.

2. Άσκηση αξιολόγησης για τα τροφικά επίπεδα. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα άσκηση που σχετίζεται με την εξέταση της κατανόησης της έννοιας του τροφικού επιπέδου.

Η άσκηση αξιολόγησης.

Η άσκηση αξιολόγησης.

Τροφικές αλυσίδες

Στη Βιολογία Γ’ Γυμνασίου στην ενότητα 2.2 οι μαθητές διδάσκονται για την “Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας”. Δύο σημαντικοί στόχοι που τίθενται με το πέρας της διδασκαλίας αυτής της ενότητας είναι:

1) Να μπορούν οι μαθητές να ορίσουν τις έννοιες “αυτότροφοι”, “ετερότροφοι”, “παραγωγοί”, “καταναλωτές”, “αποικοδομητές”, “ροή ενέργειας”, “τροφική αλυσίδα”, “τροφικό πλέγμα”, “τροφικό επίπεδο”, “τροφική πυραμίδα”.

Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόσθετο του WordPress, το CM Glossary Tooltip, το οποίο δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης των όρων που επιθυμούμε σε ένα γλωσσάρι. Έτσι, επιτρέπει να εμφανίζονται όροι, μέσα σε άρθρα ή σελίδες. Μετά τον ορισμό των εννοιών και τη δημιουργία του γλωσσαρίου  κάθε φορά που θα εμφανίζεται ο όρος σε μία σελίδα ή άρθρο, θα επιτρέπεται να ανοίγει μία καρτέλα που εξηγεί τον εν λόγω όρο.

Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η διδασκαλία της ενότητας, χωρίζουμε τους μαθητές σε ζευγάρια ή και ατομικά, ανάλογα με το μέγεθος της τάξης, και τους ζητάμε να ορίσουν μία από τις παραπάνω έννοιες που καταγράφονται στο στόχο που θέσαμε. Στη συνέχεια, συγκεντρώνουμε τους ορισμούς, τους συζητάμε με την τάξη, ελέγχουμε την ορθότητα τους και τους εμπλουτίζουμε. Τέλος, με τη χρήση του CM Glossary Tooltip, τοποθετούμε τους ορισμούς στο γλωσσάρι μας, ώστε η δουλειά των μαθητών να έχει έμπρακτα και φανερά αποτελέσματα, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο ικανοποίηση στους μαθητές συνδεόμενη με τη μαθησιακή διαδικασία.

2) Να μπορούν οι μαθητές να ξεχωρίζουν τους παραγωγούς, τους καταναλωτές 1ης, 2ης, 3ης κοκ τάξης και να σχηματίζουν τροφικές αλυσίδες.

Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ακόμα πρόσθετο του WordPress, το Gallery Bank. Με αυτό το πρόσθετο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συλλογή από φωτογραφικά άλμπουμ.

Ζητάμε, λοιπόν, από τους μαθητές να χωριστούν σε ζευγάρια προκειμένου να αναζητήσουν στο διαδίκτυο και να διαμορφώσουν τη δική τους τροφική αλυσίδα, συλλέγοντας εικόνες ενός παραγωγού και καταναλωτών που να συγκροτούν τροφική αλυσίδα. Οι προτάσεις με τις εικόνες των μαθητών θα συζητηθούν στην τάξη και στη συνέχεια κάθε παράδειγμα τροφικής αλυσίδας θα γίνει άλμπουμ στον ιστότοπο μας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το παρακάτω άλμπουμ:

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να βλέπουν αναρτημένα στο Διαδίκτυο τα αποτελέσματα της δουλειάς τους αντλώντας ικανοποίηση για την προσπάθεια τους. Επιπλέον θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε από κοινού το ιστολόγιο μας μαζί με τους μαθητές κατά τη διεκπεραίωση των δύο αυτών στόχων προκειμένου να εξοικειωθούν και αυτοί ακόμη περισσότερο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Αντί του σχολιασμού στην τάξη ή και προσθετικά σε αυτόν προκειμένου να διεξάγεται συζήτηση κατά την αναζήτηση των μαθητών μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ συζήτησης γύρω από το θέμα που εξετάζουμε με τη χρήση του bbPress. Μέσω αυτού του φόρουμ θα μπορούμε και εμείς να στέλνουμε βοήθεια και άμεση διόρθωση και ανατροφοδότηση στους μαθητές σε τυχόν προβληματισμούς και προτάσεις που κάνουν.

τροφ αλ

© 2020 nmant

Theme by Anders NorenUp ↑