Στη Βιολογία Γ’ Γυμνασίου στην ενότητα 2.2 οι μαθητές διδάσκονται για την “Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας”. Δύο σημαντικοί στόχοι που τίθενται με το πέρας της διδασκαλίας αυτής της ενότητας είναι:

1) Να μπορούν οι μαθητές να ορίσουν τις έννοιες “αυτότροφοι”, “ετερότροφοι”, “παραγωγοί”, “καταναλωτές”, “αποικοδομητές”, “ροή ενέργειας”, “τροφική αλυσίδα”, “τροφικό πλέγμα”, “τροφικό επίπεδο”, “τροφική πυραμίδα”.

Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόσθετο του WordPress, το CM Glossary Tooltip, το οποίο δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης των όρων που επιθυμούμε σε ένα γλωσσάρι. Έτσι, επιτρέπει να εμφανίζονται όροι, μέσα σε άρθρα ή σελίδες. Μετά τον ορισμό των εννοιών και τη δημιουργία του γλωσσαρίου  κάθε φορά που θα εμφανίζεται ο όρος σε μία σελίδα ή άρθρο, θα επιτρέπεται να ανοίγει μία καρτέλα που εξηγεί τον εν λόγω όρο.

Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η διδασκαλία της ενότητας, χωρίζουμε τους μαθητές σε ζευγάρια ή και ατομικά, ανάλογα με το μέγεθος της τάξης, και τους ζητάμε να ορίσουν μία από τις παραπάνω έννοιες που καταγράφονται στο στόχο που θέσαμε. Στη συνέχεια, συγκεντρώνουμε τους ορισμούς, τους συζητάμε με την τάξη, ελέγχουμε την ορθότητα τους και τους εμπλουτίζουμε. Τέλος, με τη χρήση του CM Glossary Tooltip, τοποθετούμε τους ορισμούς στο γλωσσάρι μας, ώστε η δουλειά των μαθητών να έχει έμπρακτα και φανερά αποτελέσματα, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο ικανοποίηση στους μαθητές συνδεόμενη με τη μαθησιακή διαδικασία.

2) Να μπορούν οι μαθητές να ξεχωρίζουν τους παραγωγούς, τους καταναλωτές 1ης, 2ης, 3ης κοκ τάξης και να σχηματίζουν τροφικές αλυσίδες.

Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ακόμα πρόσθετο του WordPress, το Gallery Bank. Με αυτό το πρόσθετο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συλλογή από φωτογραφικά άλμπουμ.

Ζητάμε, λοιπόν, από τους μαθητές να χωριστούν σε ζευγάρια προκειμένου να αναζητήσουν στο διαδίκτυο και να διαμορφώσουν τη δική τους τροφική αλυσίδα, συλλέγοντας εικόνες ενός παραγωγού και καταναλωτών που να συγκροτούν τροφική αλυσίδα. Οι προτάσεις με τις εικόνες των μαθητών θα συζητηθούν στην τάξη και στη συνέχεια κάθε παράδειγμα τροφικής αλυσίδας θα γίνει άλμπουμ στον ιστότοπο μας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το παρακάτω άλμπουμ:

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να βλέπουν αναρτημένα στο Διαδίκτυο τα αποτελέσματα της δουλειάς τους αντλώντας ικανοποίηση για την προσπάθεια τους. Επιπλέον θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε από κοινού το ιστολόγιο μας μαζί με τους μαθητές κατά τη διεκπεραίωση των δύο αυτών στόχων προκειμένου να εξοικειωθούν και αυτοί ακόμη περισσότερο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Αντί του σχολιασμού στην τάξη ή και προσθετικά σε αυτόν προκειμένου να διεξάγεται συζήτηση κατά την αναζήτηση των μαθητών μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ συζήτησης γύρω από το θέμα που εξετάζουμε με τη χρήση του bbPress. Μέσω αυτού του φόρουμ θα μπορούμε και εμείς να στέλνουμε βοήθεια και άμεση διόρθωση και ανατροφοδότηση στους μαθητές σε τυχόν προβληματισμούς και προτάσεις που κάνουν.

τροφ αλ