Επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένη μάθηση?

Επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένη μάθηση?

Επαυξημένη πραγματικότητα (AR) είναι η ενσωμάτωση ψηφιακών πληροφοριών στο περιβάλλον του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Σε αντίθεση με την εικονική πραγματικότητα, η οποία δημιουργεί ένα εντελώς τεχνητό περιβάλλον, η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιεί το υπάρχον περιβάλλον και προσθέτει νέες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Έχει 3 βασικά χαρακτηριστικά: (1) συνδυάζει το πραγματικό με το εικονικό, (2) αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο και (3) περιλαμβάνει καταγραφή 3D. Συμπληρώνει τη δυναμική έννοια των εκπαιδευτικών πρακτικών και ενσωματώνει και αισθητηριακές μεθόδους, όπως την αφή, την όραση και την ακοή. Ενσωματώνοντας στον πραγματικό κόσμο εικονικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παράγεται από υπολογιστή, η πραγματικότητα δεν αντικαθίσταται αλλά συμπληρώνεται.

Πάνω στο αντικείμενο της επαυξημένης πραγματικότητας, διάβασα την ανασκόπηση των Saltan & Arslan (2016),  σκοπός της οποίας ήταν να παράσχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των σχετικών μελετών που έχουν γίνει σχετικά με την εμφάνιση της επαυξημένης πραγματικότητας, τις συνδέσεις με τις παιδαγωγικές μεθόδους και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα της, ειδικά στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης.

Το παραπάνω άρθρο είναι μια μελέτη επανεξέτασης του πεδίου εφαρμογής. Για την επιλογή των μελετών χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική βάση δεδομένων ERIC, η οποία δημοσιεύει τρέχον υλικό που σχετίζεται με την εκπαίδευση, ώστε να αναζητηθούν σχετικές έρευνες της τελευταίας πενταετίας που να πληρούν τα κριτήρια αναζήτησής και από τις οποίες θα έκαναν την ανασκόπηση. Τελικά κατέληξαν σε 23 ερευνητικές μελέτες από πολλές χώρες: 8 μελέτες από την Ταϊβάν, 7 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 4 από την Ισπανία, 1 από την Τουρκία, 1 από την Πορτογαλία, 1 από τον Καναδά και 1 από την Κορέα.

Η μέθοδος που ακολούθησαν ήταν τα πέντε στάδια των Arksey και O’Malley: (1) προσδιορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων, (2) προσδιορισμός σχετικών μελετών, (3) επιλογή μελέτης, (4) καταγραφή των δεδομένων, (5) σύνοψη και αναφορά των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ανασκόπηση της χρήσης της επαυξημένης πραγματικότητας στην τυπική εκπαίδευση.

Για να διασφαλιστεί ότι έχει συγκεντρωθεί ένα σημαντικό εύρος βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα ενδιαφέροντος, ακλούθησαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα που καθοδήγησαν την έρευνα:

  1. Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές AR;
  2. Τι είδους παιδαγωγικές προσεγγίσεις ενσωματώνονται στις εφαρμογές AR;
  3. Ποιες είναι οι δυνατότητες των εφαρμογών AR στην τυπική εκπαίδευση;
  4. Ποιά είναι τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των εφαρμογών AR;
  5. Ποιοι περιορισμοί περιγράφονται σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών AR;

Η πλειοψηφία των μελετών δεν προσδιόρισε και δεν χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση, απλώς επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση των εφαρμογών AR σε δραστηριότητες στο πρόγραμμα σπουδών και αξιολόγησε τα ευρήματα σε σχέση με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ιδίως συγκεντρώνοντας τις προοπτικές των μαθητών σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών AR.

Από τα αποτελέσματα των ερευνών προέκυψε ότι η προσφορά της επαυξημένης πραγματικότητας συνοψίζεται στη απόκτηση και κατανόηση γνώσεων, στην ανάπτυξη εννοιών και στη διατήρηση γνώσεων. Ενώ τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα από τη χρήση της στους μαθητές ήταν αύξηση της προσοχής, αύξηση ενδιαφέροντος και εμπλοκής, αύξηση κινήτρων, ικανοποίηση και αυτονομία.

Παρόλαυτα υπήρξαν και ορισμένοι περιορισμοί στις έρευνες που μελετήθηκαν: (1) Υπήρχαν τεχνικά όρια: Οι εφαρμογές AR γίνονται πιο ελκυστικές ως κύρια τεχνολογία λόγω κυρίως της διάδοσης των smartphones με υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας, υπάρχει όμως ακόμα ένα κενό που πρέπει να εκπληρωθεί όσον αφορά τις δυνατότητες που εξυπηρετεί η τεχνολογία AR (2) λάθη στο σχεδιασμό των μελετών, η αναποτελεσματική σχεδίαση των εφαρμογών AR μπορεί να προκαλέσει περισπασμούς και να επηρεάσει τη συνολική μαθησιακή αποτελεσματικότητα των μαθητών (3) To μικρό μέγεθος του εκάστοτε δείγματος, το οποίο περιορίζει τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές να γενικεύσουν την έρευνά τους.

Συνεπώς, ενώ η πλειονότητα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν την ανασκόπηση του πεδίου εφαρμογής, υποστήριξε ότι η τεχνολογία AR ενισχύει τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης στην τυπική εκπαίδευση, υπάρχουν άλυτα ζητήματα, όπως το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου εφαρμογών AR απαιτεί τεχνικές δεξιότητες που οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να μην έχουν και λόγω τεχνικών προβλημάτων μειώνεται η χρηστικότητα αυτών των εφαρμογών και αρά τα κίνητρα των μαθητών και επίσης ενδεχομένως να οδηγήσει σε απόσπαση της προσοχής των μαθητών.

Χρήση AR σε μάθημα βιολογίας

2 responses to “Επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένη μάθηση?”

  1. Πολύ καλή παρουσίαση της εργασίας. Όντως τα AR συστήματα θα βοηθήσουν, αλλά όπως συμβαίνει πάντα χρειάζεται στοχευμένη χρήση των ΤΠΕ.

  2. Θα ήταν καλό να υπήρχαν και οι πηγές των εικόνων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *