Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση μάθησης μέσω κινητών συσκευών ανάμεσα σε Κινέζους φοιτητές

Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση μάθησης μέσω κινητών συσκευών ανάμεσα σε Κινέζους φοιτητές

Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση μάθησης μέσω κινητών συσκευών ανάμεσα σε Κινέζους φοιτητές πανεπιστημίου. Η αγορά της ανώτατης εκπαίδευσης είναι μεγάλη και η ιδιοκτησία κινητών συσκευών θεωρείται σύμβολο κοινωνικού status. Σε συνδυασμό, αυτοί οι δύο παράγοντες προτείνουν ότι η εκμάθηση μέσω κινητών συσκευών στην Κίνα θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση. Από τη βιβλιογραφία έχουν αναγνωριστεί τρεις κύριοι τομείς που μπορεί να επηρεάζουν την πρόθεση συμπεριφοράς για υιοθέτηση μάθησης μέσω κινητών, ο εκπαιδευτικός, ο προσωπικός και ο κοινωνικός. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με 292 φοιτητές σε πανεπιστήμιο της βόρειας Κίνας. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διερευνητικού παράγοντα για να μετρηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αντικειμένων της έρευνας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διαδρομής για να ελεγχθούν οι υποθέσεις στο προτεινόμενο μοντέλο μάθησης μέσω κινητών.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί παράγοντες έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη πρόθεση της συμπεριφοράς των μαθητών για υιοθέτηση εκμάθησης μέσω κινητών συσκευών. Οι κοινωνικές επιρροές, ειδικά η κοινωνική εικόνα και οι υποκειμενικοί λόγοι, επίσης παίζουν ρόλο. Η προσωπική τάση για καινοτομία δεν φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας, παρόλο που έχει κάποιες έμμεσες επιρροές.

Οι κινητές συσκευές αποτελούν αντικείμενα συνεχούς χρήσης από πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως. Η ταχέως αναπτυσσόμενη κινητή τεχνολογία είναι πιθανόν να επηρεάσει τη μάθηση, ενώ ήδη λειτουργούν πλατφόρμες και εφαρμογές για κινητή εκπαίδευση (πχ Coursera). Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι στο άμεσο μέλλον οι κινητές συσκευές θα χρησιμοποιούνται ευρέως για να υποστηρίξουν την τυπική και μη τυπική μάθηση. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ενσωμάτωση κινητών συσκευών σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το πανεπιστήμιο.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα πρόσβασης των φοιτητών στις πηγές κινητής μάθησης, όπως διαφορές στα λειτουργικά συστήματα και τις πλατφόρμες, διαθεσιμότητα και σταθερότητα δικτύου, καθώς επίσης και η πρόθεση συμπεριφοράς. Η πρόθεση συμπεριφοράς ενός φοιτητή μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ικανό να παρέχει υποστήριξη και έτσι να επηρεάσει στοιχεία της συμπεριφοράς του φοιτητή. Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν το περιβάλλον, την κουλτούρα και προσωπικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πιο δύσκολο να αλλάξουν, αλλά μπορεί να υπάρξει διευκόλυνση μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των κινητών συσκευών.

Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση σε κινητή μάθηση ανάμεσα σε Κινέζους σπουδαστές της ανώτατης εκπαίδευσης. Εστιάζει στις τρέχουσες δραστηριότητες κινητής εκπαίδευσης των συμμετεχόντων και διερευνά τρεις τομείς που επηρεάζουν την πρόθεση συμπεριφοράς: τον εκπαιδευτικό, τον κοινωνικό και τον προσωπικό. Τόσο οι μάκρο (κοινωνικές επιρροές και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ιδρυμάτων) όσο και οι μίκρο (προσωπική βούληση) παράγοντες εξετάστηκαν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η φαινομενική πανταχού παρουσία των κινητών συσκευών στην ζωή των φοιτητών δεν εγγυάται την αποδοχή των τεχνολογιών αυτών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η επιλογή των φοιτητών για το εάν θα δεσμευτούν ή όχι σε δραστηριότητες κινητής μάθησης επηρεάζεται από ένα συνδυασμό εκπαιδευτικών, κοινωνικών και προσωπικών παραγόντων.

Πιο συγκεκριμένα τα ευρήματα δείχνουν ότι οι παιδαγωγικές αξίες είναι οι πιο κρίσιμες και άμεσες επιρροές στην πρόθεση συμπεριφοράς των φοιτητών απέναντι στην κινητή μάθηση, με την κατανόηση της χρησιμότητας από τους φοιτητές να έχει την μεγαλύτερη επιρροή. Ακόμη, η κατανόηση της διευκόλυνσης και της ευκολίας χρήσης επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο.

Συνοπτικά, η υιοθέτηση κινητής μάθησης επηρεάζεται από έναν συνδυασμό παραγόντων, με κύριο την κατανόηση στην πράξη ότι υπάρχει εκπαιδευτική ανάγκη και δυνατότητα χρήσης των κινητών συσκευών. Παράγοντες όπως η εικόνα, η επιρροή από συμφοιτητές και η καινοτομία δείχνουν την πολυπλοκότητα με την οποία οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την κινητική μάθηση. Πιστεύουν ότι δεν είναι μόνο το μέσο για ένα αποτέλεσμα, αλλά ότι επιπλέον επικοινωνεί πληροφορίες για τη θέση τους στην κοινωνία.

3 responses to “Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση μάθησης μέσω κινητών συσκευών ανάμεσα σε Κινέζους φοιτητές”

  1. – Καλύτερα να μην υπάρχει στο διαδίκτυο η δημοσίεση, ίσως ένας σύνδεσμος στην περίληψη θα αρκούσε καθώς δεν θυμάμαι αν είναι free ή αν έχει περιορισμούς.

  2. Πολύ καλή παρουσίαση της έρευνας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *