Τα τεστ στην εποχή της ενεργητικής μάθησης

Θέλετε οι μαθητές σας να κάνουν περισσότερα από το να απαντούν απλά σε ερωτήσεις θεωρίας, που στηρίζονται σε αποστήθιση και ανάκληση γεγονότων; Θέλετε να είναι σε θέση να λύνουν σύνθετα προβλήματα, που δεν έχουν ξαναδεί στο παρελθόν χρησιμοποιώντας δεξιότητες και πρακτικές που έχουν εξασκήσει μαζί σας; Θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να τους βοηθήσετε να γίνουν καλύτεροι λύτες προβλημάτων; Δεν έχετε παρά να συνεχίσετε να διαβάζετε το ακόλουθο άρθρο, που στηρίχθηκε σε μια πρόσφατη δημοσίευση του 2020 με τίτλο «Testing in the Age of Active Learning: Test Question Templates Help to Align Activities and Assessments» των Crowther, Wiggins και Jenkins στο περιοδικό Journal of the Human Anatomy and Physiology Society (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Το περιοδικό Journal of the Human Anatomy and Physiology Society.

Συστήνοντας τα Test Question Templates (TQTs)

Οι ερωτήσεις, που δημιουργούνται, είναι κατάλληλες για εξέταση, όπως επίσης και για εξάσκηση, σε ένα τεστ προσομοίωσης εξετάσεων. Στην πραγματικότητα, ένα TQT ορίζει μια σχέση μεταξύ:

 • μιας εισόδου- input (οι πληροφορίες που δίνονται στον μαθητή) και
 • μιας εξόδουoutput (τι θα κάνει ο μαθητής με τις πληροφορίες που του δίνονται).

Για μέγιστη σαφήνεια και διαφάνεια, ένα TQT θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:

 • ένα παράδειγμα- example (συγκεκριμένη περίπτωση «εισόδου» και το αντίστοιχο ζητούμενο «εξόδου»)
 • ένα κλειδί-key (μια σωστή απάντηση για το παράδειγμα) και
 • άλλες απαντήσειςother answers (μερικές ημιτελείς απαντήσεις μαζί με σημειώσεις για τη βαθμολόγηση τους).

Ο Πίνακας 1 απεικονίζει τη δομή ενός TQT, χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα σε μορφή σύντομης απάντησης. Ωστόσο, τα TQT μπορούν εξίσου εύκολα να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Πίνακας 1: Η δομή και η λειτουργία ενός προτύπου ερωτήσεων τεστ (TQT).

Τα TQT δίνονται στους μαθητές πριν από τις εξετάσεις και επομένως αποτελούν ένα είδος οδηγού μελέτης. Εάν ένας εκπαιδευτής περιγράφει το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος με τη μορφή ενός TQT, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το TQT για να εξασκηθούν στο τεστ και ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο TQT για να δημιουργήσει πραγματικές ερωτήσεις για το τεστ. Επομένως, η αντιστοίχιση μεταξύ της πρακτικής και του τεστ είναι εξαιρετική, παρόλο που οι ακριβείς λεπτομέρειες των ερωτήσεων είναι κατάλληλα κρυμμένες από τους μαθητές και μπορούν εύκολα να αλλάξουν σε επόμενες επαναλήψεις του μαθήματος. Αυτή η στενή αντιστοίχιση θα ωφελήσει όλους τους εκπαιδευόμενους, αλλά ιδιαίτερα τις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή όσους φοιτούν στις πρώτες τάξεις γυμνασίου/λυκείου, οι οποίοι διαφορετικά θα δυσκολευόντουσαν να κατανοήσουν τις προσδοκίες του καθηγητή για τα τεστ.

Συγκρίνοντας τα Test Question Templates με συμβατικά πρότυπα ερωτήσεων

Στον Πίνακα 2 συγκρίνονται τα TQTs με άλλες δύο συνηθισμένα πρότυπα ερωτήσεων μελέτης: ο «έλεγχος δεδομένων» και η «σύντομη εργασία». Αν και τα τρία αυτά πρότυπα ερωτήσεων είναι χρήσιμα, οι συγγραφείς θεωρούν ότι τα TQTs υπερτερούν, διότι εμφανίζουν πολλά πλεονεκτήματα:

 • είναι αναμφισβήτητα πιο συγκεκριμένα από τις σύντομες εργασίες,
 • πιο γενικά από ελέγχους δεδομένων και
 • πολύ πιο ξεκάθαρα και ευέλικτα από τα άλλα δύο πρότυπα ερωτήσεων.
Πίνακας 2: Μια σύγκριση μεταξύ Test Question Templates και του προτύπου συμβατικών ερωτήσεων εξάσκησης.

Αξιολογώντας τα Test Question Templates

Προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις των μαθητών για τα TQTs αλλά και για τους ισχυρισμούς που εκφράζονται στη συγκεκριμένη δημοσίευση, οι ερευνητές μοιράσανε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, σε φοιτητές, που έχουν παρακολουθήσει ένα μάθημα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο πρότυπο ερωτήσεων. Από τους 76 φοιτητές που συμμετείχαν στο μάθημα, οι 35 επέλεξαν να διαβάσουν το άρθρο των ερευνητών και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τρεις ανοιχτές ερωτήσεις:

 1. Κατά την άποψή σας, ποιοι είναι οι κύριοι ισχυρισμοί (κεντρικές διατυπώσεις ή επιχειρήματα) που διατυπώνονται από αυτό το άρθρο; Αναφέρετε τουλάχιστον δύο ισχυρισμούς.
 2. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τους ισχυρισμούς που καταγράψατε στην προηγούμενη απάντηση; Να είστε βέβαιοι ότι είναι εντάξει να διαφωνείς! Εξηγήστε γιατί συμφωνείτε ή/και διαφωνείτε με κάθε αξίωση.
 3. Εκτός από τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν στις δύο προηγούμενες ερωτήσεις, τι άλλα σχόλια (αν υπάρχουν) έχετε γι’ αυτό το άρθρο;

Κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών, στην πρώτη ερώτηση, ως υψηλές, μέτριες ή χαμηλές με κριτήριο το επίπεδο κατανόησης του άρθρου. Αποκλείστηκαν από την ανάλυση οι μαθητές, των οποίων οι απαντήσεις φανέρωναν χαμηλό επίπεδο κατανόησης, δεδομένου ότι οι απαντήσεις τους δεν εμπεριείχαν ισχυρισμούς του άρθρου ή δεν συνοδευόντουσαν από επαρκείς λεπτομέρειες που να στοιχειοθετούσαν την επαρκή κατανόηση του.

Η ανάλυσή των απαντήσεων ανέδειξε τέσσερα θέματα που εμφανιζόντουσαν συστηματικά στις απαντήσεις των μαθητών.  Το πιο γενικό από αυτά τα τέσσερα θέματα ήταν η ιδέα ότι η ενεργητική μάθηση γενικά (όχι απαραίτητα τα TQTs ειδικότερα) είναι χρήσιμη για τη μάθηση των μαθητών.

«Χρειαζόμαστε πιο ενεργητική μάθηση στις τάξεις, έτσι ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το υλικό και όχι απλώς να απομνημονεύουν τα γεγονότα» έγραψε ένας μαθητής.

Δύο επιπλέον θέματα επικεντρώνονται πιο συγκεκριμένα στα TQTs. Αυτά τα θέματα ήταν, πρώτον, ότι τα TQTs βοηθούν ιδιαίτερα τους μαθητές να μάθουν το νέο υλικό σε βάθος και, δεύτερον, ότι τα TQTs είναι χρήσιμα για την ανασκόπηση του υλικού που καλύφθηκε προηγουμένως στη φάση προετοιμασίας για εξετάσεις. Το πρώτο θέμα περιγράφεται από σχόλια των μαθητών όπως τα ακόλουθα:

«Ενσωματώνοντας TQTs … θα προωθηθεί καλύτερα η ενεργητική μάθηση στους μαθητές όχι μόνο απομνημονεύοντας πληροφορίες που δίνονται, αλλά για περαιτέρω κατανόηση του πλαισίου και εφαρμογή του, σε βαθύτερα προβλήματα σκέψης.»

Στο δεύτερο θέμα, εστιάζοντας περισσότερο στην προετοιμασία των εξετάσεων, επαναλήφθηκαν σχόλια όπως:

«Ως μαθητής, όταν έχω δείγμα ερώτησης που περιλαμβάνει την ίδια ύλη μ’ αυτή που θα υπάρχει στις εξετάσεις, θα μελετήσω περισσότερο και θα βεβαιωθώ ότι πράγματι γνωρίζω πραγματικά την ύλη, ακόμα και οι προτάσεις αναδιαταχθούν ή οι αριθμοί αλλάξουν». «Διευκολύνει τους μαθητές να γνωρίζουν ακριβώς τι να διαβάσουν και επικεντρωθούν περισσότερο σ’ αυτό, αντί να μελετήσουν ολόκληρο το βιβλίο. Νομίζω είναι πραγματικά μη ρεαλιστικό όταν ένας δάσκαλος σε αναγκάζει να μελετήσεις απολύτως όλα όσα κάλυπταν στην τάξη.»

Όλοι οι μαθητές συμφώνησαν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου με τους ισχυρισμούς που εντόπισαν στο άρθρο. Οι λίγοι που συμφώνησαν μόνο εν μέρει εξέφρασαν σε μεγάλο βαθμό ένα επιπλέον θέμα, το ότι δηλαδή, οι μαθητές μπορεί να δυσκολευτούν στη χρήση των TQTs κατά την πρώτη επαφή τους. Ένα αντιπροσωπευτικό σχόλιο ήταν το παρακάτω:

«Τα TQTs μπορεί να είναι καλά, εφόσον καταλάβουν οι μαθητές πώς να τα χρησιμοποιούν. Επομένως, πιστεύω για να δουλέψουν τα TQTs, πρέπει να ενσωματωθούν στη σχολική μάθηση… Μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό και μπερδεμένο όταν δίνεται ερώτηση τύπου TQT στις εξετάσεις και εσείς δεν έχεις ξανασυναντήσει ποτέ πριν τέτοιου είδους ερώτηση».

Συνεπώς, ακόμη το ζήτημα ότι, κατά τα άλλα μια χρήσιμη μορφή, όπως ένα TQT, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, απουσία επαναλαμβανόμενης έκθεσης, επιλύεται με την πρότασή των συγγραφέων να δοθεί στους μαθητές ρητή, εκτεταμένη εκπαίδευση στα TQTs, πολύ πριν από την πρώτη εξέταση.

Συμπεράσματα

Οι καθηγητές βιολογίας θέλουν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να προχωρήσουν ένα βήμα πέρα από την κατάκτηση μεμονωμένων και αποσπασματικών γνώσεων και να αποκτήσουν γενικά αλλά θεμελιώδη πρότυπα και δεξιότητες. Οι δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία για τη βαθιά κατανόηση και έμπνευση. Μόνο που αν δεν συσχετιστούν με εξετάσεις υψηλού διακυβεύματος, μπορεί να μην κινητοποιήσουν επαρκώς τους μαθητές, να εμπλακούν με τη μαθησιακή διαδικασία.

Τα TQTs αντιπροσωπεύουν μια προσέγγιση, πρόσφατα διαμορφωμένη, αλλά παρόμοια με άλλα υφιστάμενα πρότυπα ερωτήσεων, για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ερωτήσεων εξάσκησης και των ερωτήσεων εξετάσεων. Με τη βελτίωση της διαφάνειας των γραπτών εξετάσεων, τα TQTs βοηθούν τους καθηγητές και τους μαθητές να αποφύγουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι του τύπου «Τι θα βάλετε στις εξετάσεις;» και αντ’ αυτού παρέχει στους μαθητές πλούσιες ευκαιρίες για δημιουργική, αναλυτική εξάσκηση με τα σημαντικότερα στοιχεία του μαθήματος (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Μια ολιγόλεπτη παρουσίαση του άρθρου από έναν εκ των δημιουργών του, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους στόχους, τα αποτελέσματα και πρωτίστως τη χρησιμότητα των TQTs.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Τα τεστ στην εποχή της ενεργητικής μάθησης

 1. Εξαιρετική παρουσίαση, μπράβο σας. Πολύ καλή η ιδέα των TQTs, για να είμαι ειλικρινής δεν το γνώριζα. Καταλαβαίνω όμως, πως ουσιαστικά αποτελεί ένα σχέδιο για να συσχετίσεις τη θεωρία με την πράξη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *