πειραματισμός με τη Βικιπαίδεια

Η χρήση των υπηρεσιών του web2 (blogs, wikis, ομάδες συζήτησης κλπ) αποτελεί
ήδη στοιχείο της καθημερινότητας της πλειοψηφίας των μαθητών, οι οποίοι τα αξιοποιούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ως πηγές συλλογής πληροφοριών αλλά κυρίως ως μέσο προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας με ομηλίκους.
Τα διαδραστικά αυτά και δυναμικά εξελισσόμενα περιβάλλοντα προσφέρουν ισχυρές δυνατότητες για εκπαιδευτική διαδικτυακή συνεργασία με το πλεονέκτημα ότι οι χρήστεςμτους δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τεχνικές λεπτομέρειες ή πολύπλοκες γλώσσες  προγραμματισμού (Godwin -Jones, 2003). Τα wikis ειδικά αποτελούν ένα συνεργατικό περιβάλλον που ταιριάζει φυσικά για συνεργατικά σχέδια δράσης (project) και είναι φυσιολογικό να αξιοποιούνται στην εκπαίδευση για συνεργατική δημιουργία γνώσης από τους μαθητές (Jakes ,2006). Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση τους, όπως και απόάλλες διαδικτυακές δραστηριότητες, σχετίζονται με την συμμετοχή και όχι μόνο με το απλό διάβασμά τους (Hokanson , 2004).

wiki 2

η συνεισφορά μου σε κάποιο πραγματικό άρθρο της Βικιπαίδειας.

φωτόδεντρο και βιολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με γραφικά και σύντομα κείμενα, παρουσιάζονται σχηματικά οι διαφορετικοί τύποι κυτταρικής διαίρεσης (μίτωση και μείωση) και περιγράφονται οι διεργασίες που συμβαίνουν στα διαδοχικά στάδιά τους. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει διαδραστική άσκηση αξιολόγησης σχετικών γνώσεων, 10 ερωτήματα αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού, επιλογής της σωστής σειράς κ.ά.
μίτωση - μείωση
μίτωση – μείωση
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου κατανοήσουν τους μηχανισμούς της κυτταρικής διαίρεσης, να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στη μίτωση και τη μείωση και να τις συσχετίσουν με την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των οργανισμών. Τα ερωτήματα της διαδραστικής άσκησης μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό με στόχο την ανάδειξη πιθανών λανθασμένων αντιλήψεων των μαθητών και τον μετασχηματισμό τους.
Σύνδεση με την εφαρμογή http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163?locale=el

αξιοποίηση του ΜicroWorlds Pro για τη διδασκαλία της ενότητας “Αφυδάτωση – Η πορεία του νερού μέσα στο δερμα” στην ΤΕΕ

Περίληψη άρθρου για την “αξιοποίηση του ΜicroWorlds Pro για τη διδασκαλία της ενότητας “Αφυδάτωση – Η πορεία του νερού μέσα στο δερμα” στην ΤΕΕ”

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Micro Worlds Pro βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού Logo. Χαρακτηρίζεται από σύγχρονο, άρτιο και ιδιαίτερα μελετημένο σχεδιασμό και περιλαμβάνει περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων και δημιουργίας προσομοιώσεων.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εκπαιδευτική αξιοποίηση της προσομοίωσης, μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Micro Worlds Pro για τη διδασκαλία της ενότητας «αφυδάτωση-η πορεία του νερού μέσα στο δέρμα» σε μαθήτριες Αισθητικής στην Τεχνική-Επαγγελματική εκπαίδευση.

Οι μαθήτριες (32 από το 10ο Τ.Ε.Ε. – 1ης  Ε.Π.Α.Σ. Πάτρας της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης) εργάστηκαν με τη βοήθεια έξι ειδικά διαμορφωμένων φύλλων εργασίας και υπό την επίβλεψη 2 καθηγητών. Ο ένας είχε συντονιστικό ρόλο και ο άλλος την παρατήρηση της εργασίας και των αντιδράσεων, των κινήσεων και των ενεργειών των μαθητριών.

Τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν ακολούθησαν το απλό προκαταρκτικό τεστ σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αφυδατωμένου δέρματος. Το αρχικό τεστ προκάλεσε το ενδιαφέρον σχετικά με άλλα θέματα που αφορούν το αφυδατωμένο δέρμα και τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Οι οθόνες προσομοίωσης που παρουσιάστηκαν στη συνέχεια αντιστοιχούσαν στα 6 φύλλα εργασίας. Αυτά απεικόνιζαν σχηματική αναπαράσταση των στιβάδων της επιδερμίδας, της πορείας του νερού μέσω αυτών, καθώς και του ποσοστού υγρασίας που χάνεται κατά το πέρασμα από τη μία στιβάδα στην άλλη. Φωτογραφίες με δέρματα με διαφορετικά ποσοστά υγρασίας, συσχετισμός με τις κλιματολογικές συνθήκες (οι οποίες επιδρούν στο ποσοστό υγρασίας της επιδερμίδας) και με τη χρήση φαρμάκων και καλλυντικών αλλά και με την ηλικία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης στα φύλλα εργασίας, τα οποία οι μαθήτριες κλήθηκαν να μελετήσουν και να παρατηρήσουν, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες που αυτά παρείχαν και έχοντας πάντα τη δυνατότητα να συμβουλευτούν τους εκπαιδευτικούς τους. Το τελευταίο φύλλο είχε χαρακτήρα αξιολόγησης.

Η παρακολούθηση της εργασίας των μαθητριών, η αξιολόγηση των φύλλων εργασίας και η συζήτηση που ακολούθησε οδήγησε σε συμπεράσματα σχετικά με τη χρησιμότητα της αξιοποίησης του λογισμικού. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι οι μαθήτριες απέκτησαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο που μελετήθηκε, τους δημιουργήθηκαν απορίες και τους δόθηκαν νέα κίνητρα για την κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με την αφυδάτωση της επιδερμίδας. Οι απαντήσεις που έδωσαν κατά την αξιολόγηση έδειξαν ότι κατανόησαν σε πολύ καλό βαθμό το θέμα.  Στη συζήτηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε πως ακόμα και όσες δεν είχαν κατανοήσει πλήρως κάποιες έννοιες και μηχανισμούς είχαν προβληματιστεί και ζητούσαν σχετικές εξηγήσεις. Όλες οι μαθήτριες θεώρησαν την εκπαιδευτική δραστηριότητα ενδιαφέρουσα. Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί, παρατηρώντας τον τρόπο εργασίας των μαθητριών και συζητώντας τα ερωτήματά τους, μπόρεσαν να εντοπίσουν κενά που θα μπορούσαν να καλύψουν με προσεκτικό σχεδιασμό των επόμενων διδασκαλιών.

Moodle και βιολογία

Σε μια προσπάθεια εξοικείωσης με το περίβαλλον του Moodle και δοκιμαστικής εφαρμογής στη διδασκαλία της Βιολογίας ασχολήθηκα με τη διδακτική ενότητα της Κυτταρικής διαίρεσης (μίτωση – μείωση) από το βιβλίο της Βιολογίας της Γ’  γυμνασίου.

Στη συγκεκριμένη ενότητα έχουν παρατηρηθεί αρκετές εναλλακτικές ιδέες από τους μαθητές όπως για παράδειγμα :

  • Συγχέουν τις διαδικασίες της κυτταρικής διαίρεσης, της κυτταρικής αύξησης και της κυτταρικής  διαφοροποίησης.
  • Δεν αντιλαμβάνονται ότι η ανάπτυξη συμβαίνει όταν ένα κύτταρο διαιρείται σε δυο.
  • Θεωρούν ότι μετά τη μίτωση κάθε θυγατρικό κύτταρο περιέχει μία από τις δυο αλυσίδες του DNA.
  • Πιστεύουν οτί τα κύτταρα που προκύπτουν από την πρώτη μειωτική διαίρεση είναι διπλοειδή.
  • Πιστεύουν ότι τα φυλετικά χρωμοσώματα βρίσκοντα μόνο στα γαμετικά κύτταρα.

Έτσι σε μια προσπάθεια προσέγγισης αυτής της διδακτικής ενότητας  με την πλατφόρμα του Moodle καθορίστηκαν τρεις βασικοί στόχοι:

  1. Να αναγνωρίζει το ρόλο της μίτωσης και να περιγράφει συνοπτικά τα στάδιά της.
  2. Να αναγνωρίζει το ρόλο της μείωσης και να περιγράφει συνοπτικά τα στάδιά της.
  3. Να διακρίνει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη μίτωση και τη μείωση.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών χρησιμοποιήθηκαν εικόνες τις οποίες ο μαθητής θα παρατήρησει και θα επεξεργαστεί ώστε να αντιληφθεί καλύτερα την πορεία και των δυο διαδικασιών. Χρησιμοποιήθηκαν βίντεο που κάνουν περισσότερο κατανοητές τις έννοιες μίτωση και μείωση. Θεωρώ επίσης ότι τα δυο βίντεο με το τραγούδι για την μίτωση και μείωση θα επιδράσουν θετικά στην απομνημόνευση των διαδικασιών. Ακόμα η συγγραφή από τους μαθητές ενός λεξικού με τις βασικές έννοιες – όρους της μίτωσης και μείωσης θα τους βοηθήσει να τους ξεκαθαρίσουν  και να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο για αυτούς.Τέλος με την ανάθεση εργασιών όπως είναι ο προσδιορισμός των σταδιων της μίτωσης με τη βοήθεια εικόνων, η συμπλήρωση κενών σε μια εικόνα, η σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας της μίτωσης, η δημιουργία λεζάντας σε εικόνες των σταδίων της μείωσης, καθώς και η απάντηση σε μια σειρά ερωτήσεων στο quiz θα αποτελέσουν σημαντική βοήθεια για την πλήρη κατανόηση της κυτταρικής διαίρεσης σε μια πιο ευχαριστή διαδικασία μάθησης με τη βοήθεια των ΤΠΕ.

αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκαλία της Βιολογίας στο γυμνάσιο

Περίληψη άρθρου : “Study the Effectiveness of Technology-Enhanced Interactive Teaching Environment on Student Learning of Junior High School Biology”.

Η παρούσα μελέτη διερευνά την αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας σε μαθητές  γυμνασίου. Η έρευνα εφαρμόζεται με αντικείμενο το κεφάλαιο της κυτταρικής διαίρεσης, ένα αντικειμενικά ιδιαίτερο θέμα το οποίο δημιουργεί δυσκολίες τόσο ως προς τον τρόπο παράδοσης όσο και ως προς το επίπεδο κατανόησής του από τους μαθητές.

Κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν διδακτικές μέθοδοι όπως στατικές και κινούμενες εικόνες και βίντεο, προκειμένου να βοηθήσουν το μαθητή να κατανοήσει τη δυναμική φύση της διαδικασίας της κυτταρικής διαίρεσης. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει το κατά πόσο η χρήση Διαδραστικού Πίνακα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του μαθήματος της κυτταρικής διαίρεσης, πώς επηρεάζει τη γενικότερη στάση του μαθητή στο περιβάλλον της τάξης και τέλος πώς διαμορφώνει τη λεκτική συμπεριφορά του μαθητή και της αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητή-καθηγητή.

107 μαθητές από 4 τμήματα της πρώτης γυμνασίου σε σχολείο της Taiwan, χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες: η πρώτη παρακολούθησε την κλασική μέθοδο διδασκαλίας με τη χρήση του προγράμματος PowerPoint και projector (C group) και η δεύτερη τη μέθοδο του Διαδραστικού Πίνακα (IWB group). Όλοι οι μαθητές υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικό τεστ αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμηθεί το μαθησιακό τους επίπεδο κατά την έναρξη της μελέτης. Τα μαθήματα βιντεοσκοπήθηκαν προκειμένου να αξιολογηθεί η λεκτική συμπεριφορά των μαθητών και  οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητή-καθηγητή.

Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σε ότι αφορά την κατανόηση του μαθήματος της κυτταρικής διαίρεσης αξιολογήθηκε με νέο τεστ αξιολόγησης, το οποίο έδειξε ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν το μάθημα με τη χρήση του Διαδραστικού Πίνακα κατανόησαν καλύτερα το συνολικό περιεχόμενο και τις διαδικασίες καθώς και 3 επιμέρους ενότητες: «τα χρωμοσώματα και η σημασία τους», «ο ρόλος και η διαδικασία της μίτωσης» και «ο ρόλος και η διαδικασία της μείωσης».

Η γενικότερη αντιμετώπιση του μαθήματος και η στάση του μαθητή στην τάξη αξιολογήθηκαν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του CMLES (Constructivist Multimedia Learning Environment Survey, Maro  & Fraser, 2005). Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η στάση των μαθητών στο IWB group ήταν περισσότερο θετική, ιδιαίτερα στους τομείς «διερευνητική μάθηση», «αντανακλαστική σκέψη», «πολυπλοκότητα» και «πρόκληση». Οι μαθητές αυτής της ομάδας άρχισαν να αντιλαμβάνονται το ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο όχι μόνο ως πιο εύκολο στη λειτουργία του αλλά και ως περισσότερο ενδιαφέρον, δημιουργώντας τους μεγαλύτερες προκλήσεις και εναύσματα για περαιτέρω σκέψη, αλλά και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Τέλος, σε ότι αφορά την ανάλυση της λεκτικής συμπεριφοράς μεταξύ καθηγητή-μαθητή, αυτή αξιολογήθηκε με βάση τη μέθοδο FIAC (Flanders Interaction Analysis Categories, Flanders, 1970), η οποία στηρίζεται στη συνολική παρακολούθηση του μαθήματος με τη χρήση 2 καμερών και την αποκωδικοποίηση της βιντεοσκόπησης. Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας ήταν ότι μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος διάλεξης από την πλευρά του καθηγητή, ενώ αντίστοιχα αυξήθηκε ο χρόνος που οι μαθητές έπαιρναν το λόγο και συμμετείχαν στο μάθημα, μιας και τα εναύσματα για ερωτήσεις ήταν περισσότερα.

Η εισαγωγή του Διαδραστικού Πίνακα στα σύγχρονα σχολεία έχει δημιουργήσει ένα εντελώς εκπαιδευτικό περιβάλλον εκμάθησης σε σχέση με τα συμβατικά δεδομένα, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ μαθητή-καθηγητή αλλά και μεταξύ των ίδιων των μαθητών. Στη μελέτη που παρουσιάστηκε, διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητά του στη διδασκαλία του μαθήματος της κυτταρικής διαίρεσης. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σε διαφορετικά πεδία διδασκαλίας και με μαθητές διαφόρων επιπέδων εκμάθησης, αλλά και ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας της μεθόδου με περισσότερα μέσα.