Σε αύτη την ανάρτηση παρατίθεται ο κώδικάς του Εννοιολογικού Χάρτη για τα Σέξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΔΩ [https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XPV2LPRC-1JNQ9X3-C5GTLV]