Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι γραφικά εργαλεία για την οργάνωση και την αναπαράσταση της γνώσης. Περιλαμβάνουν έννοιες, που συνήθως περικλείονται σε κύκλους ή πλαίσια κάποιου τύπου, και σχέσεις μεταξύ εννοιών που υποδεικνύονται από μια γραμμή σύνδεσης που συνδέει δύο έννοιες. Οι λέξεις στη γραμμή, που αναφέρονται ως συνδετικές λέξεις ή συνδετικές φράσεις, προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ των δύο εννοιών.

Ο Joseph D. Novak ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε την ιδέα του εννοιλογικού χάρτη το 1972 και βασίστηκε στη γνωστική θεωρία του David Ausubel (“The psychology of meaningful learning” – 1963) ότι, δηλαδή η γνώση μαθαίνεται και είναι πλήρως κατανοητή από το μαθητή, όταν αυτός γνωρίζει πώς αυτό που έμαθε σχετίζεται με άλλες πρότερες γνώσεις.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα ανοιχτά εργαλεία για την δημιουργία εννοιλογικού χάρτη είναι το Cmap με δυνατότητες δυναμικού χάρτη, δηλαδή προσθήκης πολυμέσικών στοιχείων όπως βίντεο φωτογραφίες και συνδέσμους.

Παρακάτω παρατείθεται παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με θέμα “Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα” με πολυμεσικά στοιχεία όπως φωτογραφίες και σύνδεσμους wiki κα.

Ο κώδικας του σχετικού εννοιολογικού χάρτη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΔΩ [ https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XPV2LPRC-1JNQ9X3-C5GTLV]