ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ JIGSAW KAI LAMS. Συνεργατική μάθηση και ΤΠΕ

M. Κορδάκη 1, Χ. Σιέμπος 2 1Εκλ. Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 2 Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Η συνεργατική μέθοδος Jigsaw Η μέθοδος Jigsaw (Aronson, 1971) θεωρείται ότι μπορεί να υποστηρίξει αποδοτικά  καταστάσεις συνεργατικής μάθησης με εξειδίκευση σε πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα. H μέθοδος Jigsaw αρχικά προτάθηκε για εκπαιδευτικές διαδικασίες πρόσωπο με…

Read More
Skip to toolbar