Σταθμός Εικονικού Πεδίου: χρήση περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας για εργασία πεδίου στον τομέα της Οικολογίας στη μελέτη Βιολογίας επιπέδου Α

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” καλέστηκα να μελετήσω ένα επιστημονικό άρθρο σχετικό με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Βιολογίας. Επέλεξα μια παλαιότερη δημοσίευση των Poland et al. (2003). Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιείται ένας Σταθμός Εικονικού Πεδίου, όπου οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με τον τρόπο που […]