Εννοιολογικός χάρτης

Cmap: διαδραστικοί εννοιολογικοί χάρτες

Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων εννοιών. Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα εύχρηστο εργαλείο που μπορεί να μετατρέψει ένα στείρο κείμενο σε μια ενδιαφέρουσα και κατανοητή για τους μαθητές απεικόνηση. Μέσω τέτοιων χαρτών οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στη μάθηση με νόηση αντί για την αποστήθιση, με την οποία έχουν ταλαιπωρηθεί για […]