Γνωριμία με το wiki

Η τεχνολογία wiki προσφέρεται για πολλές δυνατότητες για αξιοποίησης στην εκπαίδευση. Μέσα σε ένα περιβάλλον wiki οι μαθητές καλούνται να υπερβούν την ιδιωτική μάθηση και να μεταβούν σε μια συνεργατική διαδικασία μάθησης. Σε αυτή την εύχρηστη πλατφόρμα ευνοείται η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, η καθολική συμμετοχή και η ευέλικτη μάθηση. Επιπλέον μαθητές…

Read More
Skip to toolbar