Γνωριμία με το wiki

Η τεχνολογία wiki προσφέρεται για πολλές δυνατότητες για αξιοποίησης στην εκπαίδευση. Μέσα σε ένα περιβάλλον wiki οι μαθητές καλούνται να υπερβούν την ιδιωτική μάθηση και να μεταβούν σε μια συνεργατική διαδικασία μάθησης. Σε αυτή την εύχρηστη πλατφόρμα ευνοείται η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, η καθολική συμμετοχή και η ευέλικτη μάθηση. Επιπλέον μαθητές με τεχνική άνεση στις ΤΠΕ μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό και ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθηση, ενώ με τη συμβατική διαδικασία πιθανώς να παρέμεναν παραγκωνισμένοι. Οι πλατφόρμες wiki έχουν εφαρμοστεί σε αρκετές περιπτώσεις διδασκαλίας, μεταξύ των οποίων και περιπτώσεις διδασκαλίας της βιολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο κληθήκαμε και εμείς να εξοικειωθούμε με την τεχνολογία wiki. Για αυτόν τον λόγο γίναμε μέλη σε μία κλειστή πλατφόρμα wiki και ο καθένας μας ανέλαβε να μεταφέρει σε περιβάλλον wiki κάποια θέματα πενελληνίων εξετάσεων βιολογίας, με σκοπό την εξοικείωσή του με το περιβάλλον και τον κώδικα. Στόχος είναι να διατηρηθεί όσο το δυνατόν πιο όμοια με το πρωτότυπο η μορφοποίηση των θεμάτων (έντονα και πλάγια γράμματα, υπογραμμίσεις, στοίχιση, εσοχές, εισαγωγή εικόνων). Εδώ μπορείτε να δείτε τη δουλειά μου.

Ακολουθεί ένα μέρος των θεμάτων που μετέφερα σε περιβάλλον wiki.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Skip to toolbar