Skip to toolbar

ΣΤΟΧΟΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο My Biology!

Αρχική επιδίωξη αυτού του ιστολογίου είναι η συνεχής ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με θέματα που αφορούν τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου της Βιολογίας κατά έναν τρόπο ευχάριστο, οργανωμένο και μεθοδικό με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη μάθηση.

Βασικότερη όμως επιδίωξη του είναι η διατήρηση της ουσιαστικής επικοινωνίας με τους μαθητές -σε πραγματικό και μη- χρόνο, η προσφορά ποικίλων ερεθισμάτων για σκέψη και προβληματισμό, η ανταλλαγή απόψεων και τελικά η κατάκτηση της γνώσης εντός ενός σύγχρονου συνεργατικού και αλληλεπιδραστικού πλαισίου.

https://pgt523group1.files.wordpress.com/2014/02/collaboration.jpeg

Καλή πλοήγηση!

Το πορτρέτο του ευκαρυωτικού κυττάρου- Διδακτικό μοντέλο 5Ε

https://singularityhub.com/2019/04/03/synthetic-cell-component-expands-the-code-of-life-in-complex-cells

Το μοντέλο 5Ε αποτελεί μία εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση που δομείται από 5 στάδια/φάσεις κατά την οποία οι μαθητές εμπλέκονται σε μία ενεργητική διαδικασία μάθησης προκειμένου να επιτευχθεί η εννοιολογική αλλαγή των “αρχικών ιδεών” τους .

Παρακάτω παρουσιάζεται μία εφαρμογή του μοντέλου αυτού στο

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία Β’ Λυκείου

Κεφ.2: “Κύτταρο – Η μονάδα της ζωής”.

Διδακτική Ενότητα: “Το πορτρέτο του ευκαρυωτικού κυττάρου”

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες

1η διδακτική ώραΣτάδια διδακτικής προσέγγισης

1ο Στάδιο: Ενεργοποίηση/Ενημέρωση (Engage)

Αρχικά γίνεται διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών και προσέλκυση της προσοχής τους με τη χρήση κατάλληλων διαφανειών:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B106/726/4801,21688/ 
 • Προβολή του μικροσκοπίου του Hooke και ιστορικών στοιχείων για το έργο του
 • Συζήτηση για τη συμβολή του μικροσκοπίου στη θεμελίωση της κυτταρικής θεωρίας

Στη συνέχεια οι μαθητές ενημερώνονται για τους διδακτικούς στόχους της ενότητας . Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα είναι σε θέση να:

 • Να αναγνωρίζουν το κύτταρο ως τη βασική δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών.
 • Να διακρίνουν   προκαρυωτικό  – ευκαρυωτικό κύτταρο.
 • Να συσχετίζουν τη μορφή του ευκαρυωτικού κυττάρου με τη  λειτουργία του.
 • Να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ευκαρυωτικών κυττάρων
 • Να διαπιστώσουν  την  αναγκαιότητα του  μικρού μεγέθους των κυττάρων για την  έγκαιρη μεταβίβαση μηνυμάτων στο εσωτερικό του και την επικοινωνία με το περιβάλλον του (μέσω της αναλογίας  επιφάνειας/όγκου).

2ο Στάδιο: Εξερεύνηση (Explore)

Ακολουθώντας τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming) θέτουμε κατάλληλα ερωτήματα  ώστε να αναδειχθούν οι προυπάρχουσες γνώσεις και εναλλακτικές ιδέες-αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τις έννοιες που πρόκειται να διδάξουμε όπως :

 • Πώς ορίζεται το κύτταρο;
 • Πώς προκύπτει ένα κύτταρο;
 • Ποια είναι η διαφορά προκαρυωτικού- ευκαρυωτικού κυττάρου;
 • Ποια είναι η μορφή ενός κυττάρου; Όλα  τα κύτταρα είναι ίδια σε μορφή και μέγεθος;

Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν τη μορφή ενός κυττάρου.

3ο Στάδιο: Εξήγηση (Explain)

Ακολουθεί συζήτηση που θα συμβάλει στην τροποποίηση πρότερων εσφαλμένων γνωστικών δομών και στην οικοδόμηση της νέας γνώσης με προβολή κατάλληλων διαφανειών για τα κύρια σημεία της ενότητας :

 • Αρχές κυτταρικής θεωρίας
 • Διαφορά προκαρυωτικού-ευκαρυωτικού κυττάρου
 • Κυτταρική διαφοροποίηση

Οι μαθητές ανακαλύπτουν:

 • Ομοιότητες και διαφορές κυττάρων
 • Συσχετίζουν τη δομή των κυττάρων με τις λειτουργίες που αυτά εκτελούν
 • Βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με το μέγεθος των κυττάρων  και το ρόλο των μεμβανών

4ο Στάδιο: Επεξεργασία (Elaborate)

Δημιουργία εμπειριών με τη χρήση κατάλληλων διαδραστικών εφαρμογών. Οι μαθητές ασκούνται:

 • στη διαφορά προκαρυωτικού – ευκαρυωτικού κυττάρου με τη χρήση της εφαμογής Inside A Cell του ιστότοπου https://learn.genetics.utah.edu
 • στη σχέση μείωση όγκου-αύξηση επιφάνειας των κυττάρων με τη χρήση της εφαρμογής Μέγεθος κυττάρων του ψηφιακού αποθετηρίου φωτόδεντρου http://photodentro.edu.gr

5ο Στάδιο: Εκτίμηση (Evaluation)

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας Ι με ερωτήματα κλειστού – ανοικτού τύπου σχετικά με τους διδακτικούς στόχους που τέθηκαν αρχικά από το οποίο θα γίνει εκτίμηση της επίτευξης αυτών.

2η διδακτική ώραΣτάδια διδακτικής προσέγγισης

Οι μαθητές ασκούνται στην προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων και την παρατήρηση ευκαρυωτικών κυττάρων.

Εργαστηριακή άσκηση: “Μικροσκοπική παρατήρηση επιθηλιακών κυττάρων στοματικής κοιλότητας

1ο Στάδιο: Ενεργοποίηση/Ενημέρωση (Engage)

Προβάλλουμε διαφάνειες επιθηλιακών κυττάρων ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν αυτό που πρόκειται να δουν.

Οι μαθητές ενημερώνονται για τους διδακτικούς στόχους της εργαστηριακής άσκησης (παρατήρηση σχήματος κυττάρων, βασικών κυτταρικών οργανιδίων)

2ο Στάδιο: Εξερεύνηση (Explore)

Ανάκληση γνώσεων προηγούμενης διδακτικής ώρας

3ο Στάδιο: Εξήγηση (Explain)

Ανάγνωση και επεξήγηση οδηγιών άσκησης           

4ο Στάδιο: Επεξεργασία (Elaborate)

 • Προετοιμασία παρασκευάσματος   
 • Μικροσκόπηση – Παρατήρηση        

5ο Στάδιο: Εκτίμηση (Evaluation)

Ι. Ενδιάμεση αξιολόγηση

Διατύπωση ερωτημάτων:

 • Ποιο είναι το σχήμα των κυττάρων της στοματικής κοιλότητας;
 • Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας;

ΙΙ. Τελική αξιολόγηση

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας ΙΙ   όπου θα σχεδιάσουν τα κύτταρα που παρατήρησαν σε δύο διαφορετικές τελικές μεγεθύνσεις και θα τοποθετήσουν τις ενδείξεις των βασικών κυτταρικών οργανιδίων (πλασματική μεμβράνη, κυτταρόπλασμα, πυρήνας, πυρηνίσκοι).

Λίγα λόγια για εμένα…

Ονομάζομαι Ζαφειροπούλου Αργυρούλα και κατάγομαι από την Αρχαία Ολυμπία.

http://wildflowersofskopelos.org.uk/White/
Pages/Silene_fabaria_files/Silene-fabaria-greece-flowers.jpg

Σπούδασα Βιολογία στο Ε.Κ.Π.Α κατά τη χρονική περίοδο 1991-1996. Το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας ήταν: “Συγκριτική οικοφυσιολογική μελέτη της φωτοευαισθησίας των σπερμάτων Μεσογειακών ειδών του γένους Silene” στο εργαστήριο Φωτοβιολογίας του Τομέα Βοτανικής με εισηγητή τον κ. Κυριάκο Γεωργίου και επιβλέπουσα την κ. Πηνελόπη Δεληπέτρου. (Ανακοίνωση: Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ.236-239, Παραλίμνι-  Κύπρος).

Μετά την αποφοίτησή μου εργάσθηκα ως εκπαιδευτικός σε φροντιστήρια Μ.Ε έως το 2007 διδάσκοντας τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου – Λυκείου ενώ παράλληλα το χρονικό διάστημα 2003-2007 εργάσθηκα στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια “Αθ. Τσουμάνη – Κορίλλη” στο Ελληνικό διδάσκοντας τα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας Γυμνασίου – Λυκείου.

Το 2007 διορίσθηκα στη ΔΙΔΕ Β’ Αργολίδας και έως το 2009 υπηρέτησα στο 1ο και 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου και στο Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου. Εν συνεχεία μετατέθηκα στη ΔΙΔΕ Γ’ Αθήνας και υπηρέτησα στο 7ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, στο 4ο και 6ο ΓΕΛ Αιγάλεω ενώ το σχολικό έτος 2013-14 συνεργάσθηκα με το ΕΚΦΕ Αιγάλεω. Από το 2016 ανήκω με οργανική θέση στο δυναμικό του 3ου ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου.

Έχω πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Α και Β’ επιπέδου (Κέντρο Πιστοποίησης: ΤΕΙ Πειραιά-Διοίκηση Επιχειρήσεων) και αυτό το διάστημα παρακολουθώ το Δ.Π.Μ.Σ “Διδακτική της Βιολογίας” του Ε.Κ.Π.Α