Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού με τον eXe editor

Το 1o πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε στα Χανιά από 16 έως 18 Απριλίου 2010. Σκοπός του συνεδρίου είναι η προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ώστε να αξιοποιηθεί κριτικά και δημιουργικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στην εισήγηση των Α. Καλλιβρετάκη, Χ. Παπαευαγγέλου, και Η. Χρυσοχέρη έγινε αναφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού με τον eXe editor. Σε ένα πρώτο επίπεδο αναλύεται ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται δίνοντας έμφαση άλλοτε στην βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και άλλοτε εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές. Η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση συνδέεται με τις επικρατούσες ψυχολογικές θεωρίες, αλλά και τις αντίστοιχες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας·οι εκπαιδευτικές εφαρμογές αυτών χωρίζονται: α) σε ειδικά κατασκευασμένο λογισμικό για την εκπαίδευση και β) σε λογισμικό γενικής χρήσης. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων αφορούν σε συστήματα που επιτρέπουν αλληλεπίδραση με το χρήστη, σε αντίθεση με τις απλές μορφές, όπου η μόνη διαφορά με το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι ο εμπλουτισμός αυτού με ήχο, εικόνες και βίντεο.

Τα εξειδικευμένα εργαλεία συγγραφής με απαιτήσεις σε ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων και χειρισμού γλωσσών προγραμματισμού, παραχώρησαν τη θέση τους σε εφαρμογές με λιγότερες απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναφερόμαστε σε λογισμικά ειδικά σχεδιασμένα να υποστηρίξουν ανάπτυξη μαθημάτων και γενικά μαθησιακού υλικού με έτοιμες προς χρήση δομές και ευκολία προσαρμογής σε διαφορετικό περιεχόμενο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στο παιδαγωγικό μέρος του εγχειρήματος. Στην κατηγορία των ελεύθερων εργαλείων συγγραφής, δημοσίευσης, αξιολόγησης υλικού με μαθησιακό περιεχόμενο εντάσσεται το λογισμικό eXe (eLearning XHTML editor).elearning

Το λογισμικό eXe είναι μια δωρεάν διαθέσιμη εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, η οποία προσφέρεται ως εργαλείο συγγραφής και δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου στο Διαδίκτυο (authoring tool). Ανήκει στις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (από το 2008), αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο Auckland της Νέας Ζηλανδίας, υποστηρίζεται από μια διεθνή κοινότητα χρηστών, ενώ έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες και συνοδεύεται με ισχυρή τεκμηρίωση και βοήθεια. Όσον αφορά τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, είναι προϊόν της γλώσσας προγραμματισμού Python, ανήκει στην κατηγορία των page-oriented λογισμικών και δεν απαιτεί από το χρήστη ιδιαίτερες ικανότητες στη γνώση του κώδικά τους. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα λειτουργίας της εφαρμογής και offline, ενώ υπάρχει συμβατότητα λειτουργίας με άλλα προγράμματα κλειστού λογισμικού. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό θεωρείται και το ότι συνεργάζεται άριστα με έναν ισχυρό μαθηματικό editor όπως το LaTex και το MimeType, ώστε να εξασφαλίζει δυνατότητες χρήσης μαθηματικών συμβόλων, πινάκων ή τύπων όταν το υλικό αφορά σε Θετικές Επιστήμες.

Ένα υλικό μάθησης είναι δυνατόν να αποτελείται από ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά εργαλεία, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως προς το περιεχόμενο. Αναφορικά με τις δημιουργούμενες σελίδες στο eXe, προτείνεται η τακτική της σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού με μορφή μονάδων μαθησιακών αντικειμένων (Learning Objects, LO), αφού η δημιουργία τους έχει ως στόχο τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Από τη στιγμή που το μαθησιακό υλικό που προκύπτει ακολουθεί ένα σύνολο προδιαγραφών με χαρακτηριστικά όπως αυτά του Sharable Content Object Reference Model (SCORM), μιλάμε για προτυποποιημένο υλικό.

Η διαδικασία σχεδίασης του υλικού περιλαμβάνει την ενδελεχή σκοποθεσία και την υιοθέτηση χαρακτηριστικών μιας ή και περισσότερων θεωριών μάθησης, με κύριο προσανατολισμό στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Στη φάση της σχεδίασης, επίσης, δίνεται η δυνατότητα από το eXe της ανάπτυξης μεταδεδομένων (Metadata), δηλαδή των απαραίτητων εκείνων στοιχείων του δημιουργούμενου υλικού, όπως η περιγραφή του, ο τίτλος, ο συγγραφέας του, το θέμα καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για εκείνους που αναζητούν σχετικό περιεχόμενο σε αποθετήρια περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα eXe, αν γίνει η κατάλληλη αξιοποίηση των δομικών του στοιχείων, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν ένα εργαλείο συγγραφής ως γνωστικό εργαλείο, οι οποίες αφορούν σε ικανότητες οργάνωσης, παρουσίασης, διερεύνησης, αξιολόγησης. Το υλικό που παράγεται με το παραπάνω λογισμικό έχει δυνατότητες να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις αδυναμίες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή ξεχωριστά, να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές μορφές και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, να αποτυπώνει μεταδεδομένα, προσφέροντας ευελιξία στη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού. Σε μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνεται η διερεύνηση υπάρχοντος προτυποποιημένου μαθησιακού υλικού που έχει δημιουργηθεί με το eXe, καθώς και η συνεισφορά στη δημιουργία νέου, που θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση.

elearning-solutions

Leave a Comment