Χρήση του φωτόδεντρου στην εκπαίδευση

Χρήση του φωτόδεντρου στην εκπαίδευση

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων και Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο φωτόδεντρο υπάρχουν πάνω από 5,000 μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τρισδιάστατοι χάρτες, ασκήσεις κ.ά., ενώ συνεχώς δημοσιεύονται νέα αντικείμενα.

Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε μαθητές, δασκάλους, γονείς και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο.


Ένταξη εκπαιδευτικού υλικού στο σχέδιο μαθήματος

Το παρακάτω βίντεο από το φωτόδεντρο περιέχει μία αναδραστική άσκηση και μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα Βιολογίας Γυμνασίου, συγκεκριμένα στη διδασκαλία της ενότητας «Κύτταρο: η μονάδα της ζωής», ώστε να καλυφθεί ο εξής διδακτικός στόχος: Οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να διακρίνουν κάποιες ουσιαστικές δομικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των φυτικών και ζωικών κυττάρων.

Βίντεο: Ομοιότητες και Διαφορές φυτικού – ζωικού κυττάρου